มท. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงโควิด-19 ลดค่าน้ำ 20% 3 เดือน

2743

มท. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงโควิด-19 ลดค่าน้ำ 20% 3 เดือน

     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นให้ความสำคัญในการ “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชน”
ในการนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้เน้นย้ำให้การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เร่งช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น จะได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้น เพื่อลดผลกระทบของประชาชนในสถานการณ์ดังกล่าว
มาตรการช่วยเหลือประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
     1. ลดค่าน้ำทุกประเภท 20% ยกเว้นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดค่าน้ำ 3% (ไม่รวมค่าบริการรายเดือน) รอบเดือนเมษายน – มิถุนายน 63
     2. ผ่อนชำระค่าน้ำประปา (ไม่เกิน 6 เดือน) ผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรม /กิจการให้เช่าพักอาศัย (ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ T33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย
     3. คืนเงินประกันการใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ยื่นขอตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ตั้งแต่ 15 เมษายน 63
     4. ฟรีค่าธรรมเนียม 3 เดือนเมื่อจ่ายค่าน้ำที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส / 7-11 ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 30 มิถุนายน 63 และ Tesco Lotus / Big C ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 63
     5. ขยายเวลาจ่ายค่าน้ำผ่านตัวแทนจาก 10 วันเป็น 20 วันเป็นเวลา 3 เดือน
U6lIA0.jpg
Facebook Comments