Home ข่าวทั่วไทย ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันวิสาขบูชา 6 พ.ค. 63 นี้ ฝ่าฝืนโทษหนัก

ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันวิสาขบูชา 6 พ.ค. 63 นี้ ฝ่าฝืนโทษหนัก

-

ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันมาฆบูชา 8 ก.พ. 63 นี้ ฝ่าฝืนโทษหนัก

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนา โดยตามที่สํานักนายกรัฐมนตรี ออกประกาศ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง กําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่3 ) ข้อ 2 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ให้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กำชับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจตรา กวดขัน สถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และสถานที่อื่นๆในพื้นที่ หากผู้ใดฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

Uu0WkR.jpg

Must Read

เชียงใหม่สั่งตั้งด่าน 2 อำเภอ ดอยสะเก็ด และแม่อาย คัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่จะเดินทางเข้าเมือง

เชียงใหม่สั่งตั้งด่าน 2 อำเภอ ดอยสะเก็ด และแม่อาย คัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่จะเดินทางเข้าเมือง ส่วนการติดตามผู้สัมผัสสาวไทยติดโควิดรายที่ 42 ของจังหวัด ยังดำเนินการเข้มข้นต่อเนื่อง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตามได้เกือบครบ พร้อมกำชับ ศปก.พื้นที่และจังหวัด ยกระดับตรวจสถานบันเทิงสถานบริการให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเข้มข้น วันที่ 29 พ.ย. 63 ที่ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่...
error: Alert: Content is protected !!