blank
blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันวิสาขบูชา 6 พ.ค. 63 นี้ ฝ่าฝืนโทษหนัก

ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันวิสาขบูชา 6 พ.ค. 63 นี้ ฝ่าฝืนโทษหนัก

-

ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันมาฆบูชา 8 ก.พ. 63 นี้ ฝ่าฝืนโทษหนัก

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนา โดยตามที่สํานักนายกรัฐมนตรี ออกประกาศ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง กําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่3 ) ข้อ 2 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ให้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กำชับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจตรา กวดขัน สถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และสถานที่อื่นๆในพื้นที่ หากผู้ใดฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

Uu0WkR.jpg

blank

Must Read

ขนส่งฯ ประกาศ! เปิดให้ทำใบขับขี่ได้แล้ว เริ่ม 21 มิถุนายน 2564 นี้

ขนส่งฯ ประกาศ! เปิดให้ทำใบขับขี่ได้แล้ว เริ่ม 21 มิถุนายน 2564 นี้ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในหลายพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ และ ศบค. ได้ผ่อนคลายให้ประชาชนกลับมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้มากขึ้นควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข กรมการขนส่งทางบก จึงผ่อนคลายการควบคุมการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เพื่อให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน...
error: Alert: Content is protected !!