เชียงใหม่ออกประกาศ ขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยง 29 ประเภท ส่วน 6 ประเภทที่ได้รับการผ่อนปรนสามารถเปิดได้ 3 พ.ค. นี้

60238

เชียงใหม่ออกประกาศ ปิดสถานที่เสี่ยง 29 ประเภท ส่วน 6 ประเภทที่ได้รับการผ่อนปรนสามารถเปิดได้ 3 พ.ค. นี้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

     วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 20/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

     ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วน ในการ ป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดเชียงใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง และนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 กําหนดให้ประกาศหรือคําสั่ง ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มี ข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งเป็นอย่างอื่น บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคําสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค ดังนั้น เพื่อให้การบังคับ ใช้มาตรการต่างๆ ยังคงดํารงอยู่ต่อไป เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ไปสู่พื้นที่อื่น และป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่ซึ่งเคยควบคุมได้

      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 2 (6) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 29/2563 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 จึงมีคําสั่งให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพรโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้ประเมินสถานการณ์และมีข้อกําหนดให้ผ่อนคลายต่อไป  โดยมีสถานที่ดังนี้

(1) โรงมหรสพ
(2) สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง
(3) สวนน้ำ
(4) สนามเด็กเล่น
(5) สวนสนุก
(6) สวนสัตว์
(7) สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือการละเล่นอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(8) สนุกเกอร์ บิลเลียด
(9) สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม
(10) ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ท
(11) สระว่ายน้ําสาธารณะ
(12) สนามชนไก่
(13) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
(14) สถานที่ออกกําลังกายฟิตเนส
(15) คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม
(16) ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ
(17) พิพิธภัณฑ์
(18) ห้องสมุดสาธารณะ
(19) สถานรับเลี้ยงเด็ก
(20) สถานดูแลผู้สูงอายุ
(21) สนามมวย
(22) โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)
(23) สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
(24) สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
(25) สนามม้า
(26) สถานประกอบกิจการอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร
(27) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(28) สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
(29) สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด

สำหรับสถานที่ได้รับการผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการได้ ให้ถือตามข้อกำหนด ฉบับที่ 6 ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กำหนดในคำสั่งที่ 2/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

95140190 141358087509289 4124255780641701888 n95282400 141358100842621 2186438009237274624 n

1
2
3
4
5
6