เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท 3 เดือน เริ่มจ่ายงวดแรก 15 พ.ค. นี้

1880

เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท 3 เดือน เริ่มจ่ายงวดแรก 15 พ.ค. นี้

พี่น้องเกษตรกรเฮได้เลย หลัง ครม. มีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 63 รวม 3 เดือน ตั้งเป้าเกษตรกรทั่วประเทศ 10 ล้านราย

เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือ จะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ประกอบด้วย

1.เกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จำนวน 8.43 ล้านราย แบ่งเป็นเพาะปลูกพืช 6.19 ล้านราย ปศุสัตว์ 1.6 ล้านราย และทำประมง 0.64 ล้านราย

2.เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนราว 1.57 ล้านราย โดยอยู่ในกลุ่มของยางพารา หม่อนไหม อ้อยโรงงาน ยาสูบ และนาเกลือ

3. สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูล และมีการปลูกจริง เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้เตรียม นำบัตรประชาชนและเอกสารที่ดิน และเอกสาร ทบก.01 แและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ไปปรับปรุงที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้เลยค่ะ

* ดาวน์โหลด แบบ ทบก.01 ได้ที่ http://farmer.doae.go.th/farmerforn63-h.pdf

     หากเกษตรกรรายใดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรขอให้รีบมาขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง เป็นต้น ผ่านสํานักงานเกษตรอําเภอทั่วประเทศ หรือแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ค. 63 จากนั้นกระทรวงการคลัง และ ธ.ก.ส. จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่าได้รับความช่วยเหลือซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือไม่ และจะโอนเงินให้แก่เกษตรกรต่อไป