พม.เยียวยาคนพิการทุกคนคนละ 1,000 บาท พร้อมเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท ให้กับเด็กพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

พม. แถลงย้ำมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทุกคนคนละ 1,000 บาท พร้อมเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท ให้กับเด็กพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

     เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. ดังนี้ 1. มาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่มีความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ 2. การเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท ให้กับเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และมีบัตรประจำตัวคนพิการ โดยมี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นผู้แถลงข่าว ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ
UjAwTl.jpg
        นางธนาภรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและมีความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้เร่งออกมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤตินี้ โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง พม. เสนอมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับการจ่ายเงิน พก. ได้ประสานงานกับกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็ว และไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ
        นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) คนพิการที่เคยได้รับเบี้ยความพิการ กรณีมีบัญชีธนาคาร จะโอนเงินเข้าบัญชี และกรณีรับเป็นเงินสด จะได้รับเงินสด และ 2) คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ พม. จะส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านและจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็ว ทั้งนี้ หากคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการหรือประสงค์รับเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคารสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ
        นางธนาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท ให้กับเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวนกว่า 120,000 คน ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร 02-3543388 ต่อ 307 หรือ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร 02-1069307 หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 และ สายด่วนคนพิการ โทร. 1479 รวมทั้ง ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของ พก.