ประกันสังคมชี้แจงการคืนเงิน กรณีนายจ้างและผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกิน

9440

ประกันสังคมชี้แจง การคืนเงินกรณีนายจ้าง และผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบเกิน

จากกรณีที่สื่อมวลชนนําเสนอข่าว สํานักงานประกันสังคมมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยานายจ้าง และลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับการลดหย่อนอัตราการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ทั้งในส่วน ของนายจ้างเหลือร้อยละ 4 ลูกจ้างเหลือร้อยละ 1 ซึ่งลูกจ้างจะได้รับเงินส่วนต่างคืนเดือนละ 600 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จํานวน 1,800 บาท โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้าง หรือปรากฏในบางสื่อว่าข่าวดี! สิ้นเดือนนี้มนุษย์เงินเดือนได้เงินคืน 1,200 บาท จากประกันสังคมนั้น

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สํานักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษก สํานักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า กรณีการหักเงินสมทบช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สํานักงานประกันสังคมได้มีมาตรการช่วยเหลือ ในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 1 นายจ้างจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 4 และส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 39 เดิมจากร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.8 (เดือนละ 86 บาท) เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม 2563) ทั้งยังขยายการนําส่งเงินสมทบดังกล่าวออกไปอีก เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ

– เงินสมทบเดือนมีนาคม ให้จ่ายวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 – เงินสมทบเดือนเมษายน ให้จ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2563 – เงินสมทบเดือนพฤษภาคม ให้จ่ายวันที่ 15 กันยายน 2563

โฆษกสํานักงานประกันสังคม ขอเรียนว่า จากการขยายการนําส่งเงินสมทบดังกล่าวข้างต้น ออกไป 3 เดือน พบว่ามีนายจ้างบางรายได้หักเงินสมทบผู้ประกันตนงวดเดือนมีนาคม 2563 ในอัตราเดิม ร้อยละ 5 และนําส่งสํานักงานประกันสังคมแล้วนั้น ผู้ประกันตนที่ชําระเกินกลุ่มนี้ขอให้นายจ้างยื่นเรื่อง ขอรับเงินสมทบคืนส่วนที่ชําระเกินจากสํานักงานฯ เพื่อสํานักงานจะจ่ายเงินคืนผ่านทางนายจ้างเพื่อคืนเงินสมทบ ให้กับผู้ประกันตนต่อไป สําหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินสมทบคืน โดยจัดส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก

โฆษกสํานักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง หรือผู้ประกันตน ที่นําส่งเงินสมทบเกินจํานวนที่ต้องชําระ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ท่านได้เร่งออกระเบียบสํานักงานประกันสังคม “ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563” ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนที่นําส่งเงินสมทบเกินจํานวน สามารถยื่นคําร้องขอรับเงินคืนพร้อมสําเนาเอกสารประกอบ ต่อสํานักงานประกันสังคมด้วยวิธีการ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โทรสาร (Fax) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ