ประกันสังคมเผยมีผู้ประกันตนได้รับเงินว่างงานไปแล้วจํานวนกว่า 121,000 ราย

12183

ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน มีความห่วงใย ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่รอรับเงินกรณีว่างงานจากสํานักงานประกันสังคม เผย มีผู้ประกันตนได้รับเงินว่างงานไปแล้วจํานวนกว่า 121,000 ราย

     ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตนได้ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือ ผู้ประกันตนในเรื่องนี้มาโดยตลอด และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2563 ได้ไปตรวจติดตามเพื่อดูแล ในเรื่องนี้ด้วย ทราบว่าสํานักงานประกันสังคมได้จัดทีมเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการในเรื่องนี้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ การลงพื้นที่ดังกล่าวได้รับรายงานจากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ว่า มีผู้ประกันตนได้รับเงินว่างงานไปแล้ว จํานวนกว่า 121,000 ราย สําหรับกลุ่มผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงิน มีสาเหตุมาจากอยู่ระหว่างรอหนังสือรับรองจากนายจ้าง ซึ่งกลุ่มนี้จะมี sms แจ้งผู้ประกันตนเพื่อขอให้ติดตาม นายจ้างยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานให้สํานักงานประกันสังคม และกลุ่มผู้ประกันมาตรา 39 และ 40 จะไม่มีสิทธิได้รับเงินว่างงานจากสํานักงานฯ พร้อมทั้ง ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการจ่ายสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของสํานักงานประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตน ได้รับประโยชน์ทดแทนอย่างทั่วถึง และรวดเร็วขึ้น

     จากการที่ได้มาเยี่ยมทําให้เห็นว่าผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดูแลและให้บริการอย่างครบถ้วนเต็มความสามารถ และในฐานะของผู้ที่ตรวจสอบการดําเนินงานขอความร่วมมือ นายจ้างที่ให้ลูกจ้างหยุดงาน โดยไม่จ่ายค่าจ้าง เร่งส่งเอกสารรับรองการหยุดงานให้แก่สํานักงานประกันสังคม ผ่านช่องทาง e-form บน www.sso.go.th เพื่อหน่วยงานจะได้เร่งดําเนินการให้เงินถึงมือลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยเร็ว

Facebook Comments