ประเพณี เดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย ชาวบ้านร่วมต้อนรับน้องใหม่แม่โจ้ รุ่น 84 ตลอดเส้นทาง

ประเพณี เดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย ชาวบ้านร่วมต้อนรับน้องใหม่แม่โจ้ รุ่น 84 ตลอดเส้นทาง

     วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย ณ จุดปล่อยตัวประตูบางเขน (ข้างปั๊ม ปตท. ถนนสันทรายสายเก่า)มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าสู่เส้นชัย ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย เพื่อให้นักศึกษาใหม่เข้าคารวะ นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสันทราย พร้อมทั้งได้ฝากตัวกับประชาชนชาวอำเภอสันทราย ซึ่งมีประชาชนชาวอำเภอสันทราย และศิษย์เก่าแม่โจ้ นำอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ต่าง ๆ มาคอยต้อนรับและให้กำลังใจตลอดเส้นทาง 10.5 กิโลเมตร ตั้งแต่มหาวิทยาลัย แม่โจ้ จนถึง หน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น น่ารัก น่าประทับใจ

     ประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย ได้เริ่มมีมาเมื่อปี พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็นการสอบรับนักเรียนรุ่น 27 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบัน) เพื่อทดสอบสมรรถภาพความอดทน ของผู้ที่สมัครเข้าเรียนแม่โจ้สมัยนั้น แรกเริ่มเดิมที เป็นการทดสอบวิ่งทน ของนักเรียนที่จะมาเรียนแม่โจ้ โดยวิ่งจากในเมืองมายังแม่โจ้ ถือเป็นคะแนนพิเศษเพิ่มจากการสอบสัมภาษณ์ เพราะผู้ที่จะทำการเกษตรต้องมีร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ และเป็นการฝึกความอดทน ตามคติพจน์ของ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ที่ว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” จนทำให้กิจกรรมการ เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย เกิดเป็นประเพณีขึ้นจวบจนปัจจุบัน

     ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จาก(เชียงใหม่, แพร่ฯ,ชุมพร) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 3,000 คน นอกจากนั้น มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย,มูลนิธิพระช่วงเกษตรศิลปการและศิษย์เก่าแม่โจ้ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม ยังได้จัดให้มีการแข่งขัน เดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้ – สันทราย โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท คือประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทนักศึกษาใหม่ และประเภทศิษย์เก่าแม่โจ้ ชิงถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย)
ชนะเลิศ ได้แก่ คุณดิเรก พิณชัย สถิติ 29.40 นาที
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณพูลสวัสดิ์อริยา นนท์สถิติ 29.45 นาที
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณวเสกสรร เจิมจันทร์ สถิติ 30.03 นาที

ประเภทประชาชนทั่วไป (หญิง)
ชนะเลิศ. ได้แก่ คุณฐิติพร ถิตย์ประเสริฐ สถิติ 39.35 นาที
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณกรณิศ นำเทียนสถิติ 40.18 นาที
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณวรวรรณ เบรตี้ สถิติ 42.13 นาที

ประเภทนักศึกษา (ชาย)
ชนะเลิศ ได้แก่ นายธัชพบ. มโนชมพู พิสถิติ 46.56 นาที
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายฉัตรมงคล. พิมพ์พา. สถิติ 48.01 นาที
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายทัพพสาร ปริญาภัสรสกุล สถิติ 48.02 นาที

ประเภทนักศึกษา (หญิง)
ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพิยดา. ศรีหานาม. สถิติ 57.26 นาที
รองชนะเลิศ. อันดับ 1 ได้แก่. นางสาวกชกร. ละชี. สถิติ 59.57 นาที
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสุพัตรา. ลือทอง. สถิติ 60 นาที

ประเภทศิษย์เก่าแม่โจ้ (ชาย)
ชนะเลิศ ได้แก่ คุณชิตณรงค์ สำราญถิ่นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 79 สถิติ 33.56 นาที
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพงษ์ มหาไม้ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 73 สถิติ 34.40 น
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณสมคิด. ทวี ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 60 สถิติ 34.49 นาที

ประเทศศิษย์เก่าแม่โจ้ (หญิง)
ชนะเลิศ ได้แก่ คุณดุริยวรัตน์ สุมาตรา. ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 63 สถิติ 40.15 นาที
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณวริศรา ประทุม ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 71 สถิติ 12.17 นาที
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณวิไลพร. นามวงศ์. ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 58 สถิติ 52.23 นาที