ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเพิ่มรายชื่อ 5 ประเทศ เขตโรคติดต่ออันตรายโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเพิ่มรายชื่อ 5 ประเทศ เขตโรคติดต่ออันตรายโควิด-19

     วันที่ 22 เมษายน 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยระบุว่า

     ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลกซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการระบาดใหญ่(Pandemic) ในส่วนของประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 และต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการได้ประกาศให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรบางท้องที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฃ2019ฃหรือโรคโควิด-19

    อย่างไรก็ดีประเทศไทยมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะเกิดการติดต่อของโรคโควิด19ที่มากับผู้เดินทางซึ่งมาจากกลุ่มประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยหรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับกลุ่มประเทศดังกล่าวซึ่งมีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักรและเพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการจึงเห็นสมควรประกาศกำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม ซึ่งหากสภาวการณ์ของโรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควรจะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป โดยในประกาศได้เพิ่มรายชื่อประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายไวรัสโควิด-19 อีก 5 ประเทศ ได้แก่

1. มาเลเซีย (Malaysia)

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

3. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic)

4. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

5. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar)

T 0016 page 001
T 0016 page 002