ราชกิจจาฯ ประกาศ 27 อาชีพ ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด

blank

ราชกิจจาฯ ประกาศ 27 อาชีพ ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด

     วันที่ 21 เมษายน 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 กำหนดให้งานตามที่ระบุไว้ในบัญชีหนึ่งท้ายประกาศนี้ หรืองานที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีสัญชาติไทย เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดในทุกท้องที่ในราชอาณาจักร

ข้อ 3 กำหนดให้งานตามที่ระบุไว้ในบัญชีสองท้ายประกาศนี้เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ในทุกท้องที่ในราชอาณาจักรโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงาน ได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อ 4 กำหนดให้งานตามที่ระบุไว้ในบัญชีสามท้ายประกาศนี้เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำในทุกท้องที่ในราชอาณาจักร โดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้าง

ข้อ 5 กำหนดให้งานตามที่ระบุไว้ในบัญชีสี่ท้ายประกาศนี้เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำในทุกท้องที่ในราชอาณาจักรโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกับนายจ้าง ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกำหนด

ข้อ 6 ในกรณีเป็นงานที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองคนต่างด้าวจะขอรับใบอนุญาตทำงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองตามกฎหมายนั้นแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

สำหรับบัญชีหนึ่ง งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด 27 อาชีพดังนี้

(1) งานแกะสลักไม้
(2) งานขับขี่ยานยนต์หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกลในประเทศ ยกเว้น
งานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ หรืองานขับรถยก (Forklift)
(3) งานขายทอดตลาด
(4) งานเจียระไนหรือขัดเพชรหรือพลอย
(5) งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย
(6) งานทอผ้าด้วยมือ
(7) งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง ไม้ไผ่ เยื่อไม้ไผ่ พืชหญ้า ขนไก่ ก้านทางมะพร้าว เส้นใย ลวด หรือวัสดุอื่น
(8) งานทำกระดาษสาด้วยมือ
(9) งานทำเครื่องเขิน
(10) งานทำเครื่องดนตรีไทย
(11) งานทำเครื่องถม
(12) งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก
(13) งานทำเครื่องลงหิน
(14) งานทำตุ๊กตาไทย
(15) งานทำบาตร
(16) งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ
(17) งานทำพระพุทธรูป
(18) งานทำร่มกระดาษหรือผ้า
(19) งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้นงานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าหรือการลงทุน
ระหว่างประเทศ
(20) งานนวดไทย
(21) งานมวนบุหรี่ด้วยมือ
(22) งานมัคคุเทศก์หรืองานจัดนำเที่ยว
(23) งานเร่ขายสินค้า
(24) งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ
(25) งานสาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือ
(26) งานเสมียนพนักงานหรือเลขานุการ
(27) งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี

T 0014 page 002
T 0014 page 003
T 0014 page 004
T 0014 page 005

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่ >> ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ