เชียงใหม่ออกประกาศ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปกลับเชียงใหม่-ลำพูน เป็นกิจวัตร

37345

เชียงใหม่ออกประกาศ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปกลับเชียงใหม่-ลำพูน เป็นกิจวัตร

     คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศ “ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดลำพูน เป็นกิจวัตร” โดยระบุว่า

     ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับคําร้องขอจากข้าราชการ พนักงานของรัฐ/เอกชน นักธุรกิจ และผู้ประกอบการ ทั้งขาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ขอให้ผ่อน ผันความเข้มงวดในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูน เป็นกิจวัตร

ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยคํานึงความจําเป็นของประชาชนแล้ว อาศัยอํานาจตามความในข้อ 7 (1) และข้อ 13 ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 23 /2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 จึงกําหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลําพูน เป็นกิจวัตร ดังนี้

ข้อ 1 ให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือเจ้าของสถานประกอบการ จัดทําทะเบียน ผู้ที่มีความจ้าเป็นต้องเดินทางเข้า – ออก จังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลําพูนเป็นกิจวัตรและออกหนังสือ หรือเอกสารรับรองให้แก่บุคคลดังกล่าว ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ – ชื่อสกุล
(2) หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
(3) ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือชื่อสถานประกอบการ
(4) เส้นทางการเดินทางและระยะเวลาปฏิบัติงาน

ข้อ 2 ผู้เดินทางต้องนําหนังสือหรือเอกสารรับรองตามข้อ 1 และบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจําตัวประชาชน แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองด่านตรวจ และ Download application 14 days และ Check in ตามจุดที่มีการเดินทาง

ข้อ 3 อนุญาตให้ผู้ที่มีหนังสือรับรองตาม ข้อ 1 เดินทางได้ตามเส้นทางการเดินทาง และระยะเวลาปฏิบัติงาน โดยต้องเดินทางกลับทันทีหลังเสร็จสิ้นภารกิจ

ข้อ 4 หากมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 1 (4) ได้ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อที่สะดวกที่สุดและให้ปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกําหนดอย่างเคร่งครัด

ข้อ 5 ให้สามารถใช้เส้นทาง เข้า – ออก จังหวัดเชียงใหม่ – ลําพูน เฉพาะเส้นทางที่กําหนด ดังนี้

1. ทางหลวงหมายเลข 1010 ปากทางท่าลี่ – ม่วงโตน จุดคัดกรอง/ต่านตรวจบริเวณแยกท่าลี่

2. ทางหลวงหมายเลข 116 ป่าสัก – ท่าวังพร้าว จุดคัดกรอง/ด่านตรวจ บริเวณแยกท่าวังพร้าว

3. ทางหลวงหมายเลข 1015 สันป่าตอง – ลําพูน จุดคัดกรอง/ต่านตรวจ บริเวณหน้าสถานีตํารวจภูธรหนองตอง

4. ทางหลวงหมายเลข 1147 สันก้าแพง – สันป่าฝ้าย จุดคัดกรอง/ค่านตรวจบริเวณแยกป่าเหียง

5. ทางหลวงหมายเลข 11 เชียงใหม่ – อินทร์บุรี จุดคัดกรอง/ต่านตรวจ บริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลําพูน

6. ทางหลวงหมายเลข 106 ดอนชัย – อุโมงค์ จุดคัดกรอง/ด่านตรวจ บริเวณถนนสายต้นยาง

      อนึ่ง การดําเนินการตามประกาศนี้เป็นไปตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกําหนดดังกล่าว

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 หรือต้อง ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

กดดาวน์โหลดไฟล์ภาพแบบฟอร์ม

Facebook Comments