มช.ออกมาตรการ ลดค่าเทอม 10% ตั้งกองทุน 250 ล้านบาท แจกซิมเน็ตฟรี 3 เดือน

2676

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกมาตรการ ลดค่าเทอม 10% ตั้งกองทุน 250 ล้านบาท แจกซิมเน็ตฟรี 3 เดือน

     จากกรณีที่มีการรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้ โดยทางเครือข่ายนักศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการยื่นหนังสือรวมถึงจดหมายเปิดผนึก เพื่อเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยมีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาลง 30% เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระช่วงสถานการณ์โควิด-19

    ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการประชุมเรื่องดังกล่าว และได้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเบื้องต้นในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยระบุว่า

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุม กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบกําหนด มาตรการเบื้องต้นในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกหลักสูตรและทุกระดับ ลดค่าบํารุงหอพักนักศึกษา ในภาค เรียนฤดูร้อน ปี 2562 และปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 60 เป็นจํานวนเงินประมาณ 140 ล้านบาท

2. จัดสรรทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สําหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท

3. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาจํานวน 250 ล้านบาท เพื่อผ่อนผัน (ขยายเวลา) การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุงหอพักในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อเป็นเงินยืมค่าเช่าหอพัก นอกมหาวิทยาลัย และเงินยืมค่าครองชีพ

4. จัดสรรซิมโทรศัพท์แก่นักศึกษาทุกคนในเบื้องต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน

5. จัดหาแท็บเล็ต เพื่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลนสามารถเข้าถึงการเรียนแบบออนไลน์ได้

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังคงรักษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การให้บริการสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการอื่น ๆ แก่นักศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

93617103 3035762549824209 5434628170684825600 o
94436842 3035762483157549 6940818569408020480 n

Facebook Comments