Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ประกาศ! ขยายระยะเวลางดให้บริการในช่องทางปกติของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ออกไปถึง 30 เม.ย. 63

เชียงใหม่ประกาศ! ขยายระยะเวลางดให้บริการในช่องทางปกติของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ออกไปถึง 30 เม.ย. 63

-

เชียงใหม่ประกาศ! ขยายระยะเวลางดให้บริการในช่องทางปกติของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ออกไปถึง 30 เม.ย. 63 โดยสามารถใช้ช่องทางการติดต่อผ่านระบบออนไลน์แทนได้

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 17/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาให้งดการให้บริการในงานบริการบางประเภทของหน่วยงานราชการ โดยระบุว่า

     ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคําสั่ง ที่ 9/2563 เรื่องให้งดการให้บริการ ในงานบริการบางประเภทของหน่วยราชการ ลงวันที่ 6 เมษายน 2563 ให้สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง งดให้บริการชั่วคราวตามช่องทางปกติ โดยให้เปิดบริการ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานประกันสังคม www.sso.go.th กลุ่ม. “Line.บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ) Facebook สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ไม่ให้แพร่กระจายไปในวงกว้าง และลดความแออัดเบียดเสียดของประชาชนในการใช้บริการของหน่วยราชการ นั้น

     จังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบพบว่า ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 กําหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนั้น เพื่อให้คําสั่งดังกล่าวมีความสอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 2 ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 จึงเปลี่ยนแปลงคําสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 9/2563 ลงวันที่ 6 เมษายน 2563 ให้มีผลจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

     อนึ่ง การดําเนินการตามคําสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกําหนดดังกล่าว

     ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563

UkgD9D.jpg

Must Read

กรีนทราเวล มอบความพิเศษ!! รอบปฐมฤกษ์ สิงหา พาแม่สวดมนต์ วัดถ้ำเมืองนะ เชียงดาว

กรีนทราเวล มอบความพิเศษ!! รอบปฐมฤกษ์ สิงหา พาแม่สวดมนต์ วัดถ้ำเมืองนะ เชียงดาว พิเศษ!! รอบปฐมฤกษ์ สิงหา พาแม่สวดมนต์ วัดถ้ำเมืองนะ เชียงดาว จองด่วนก่อนเต็ม ... จากราคาปกติ 299 บ. เหลือเพียง 260 บ./ท่าน รวมคูปองอาหาร ออกเดินทางวันที่ 12 ส.ค....
error: Alert: Content is protected !!