Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ประกาศ! ขยายระยะเวลางดให้บริการในช่องทางปกติของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ออกไปถึง 30 เม.ย. 63

เชียงใหม่ประกาศ! ขยายระยะเวลางดให้บริการในช่องทางปกติของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ออกไปถึง 30 เม.ย. 63

-

เชียงใหม่ประกาศ! ขยายระยะเวลางดให้บริการในช่องทางปกติของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ออกไปถึง 30 เม.ย. 63 โดยสามารถใช้ช่องทางการติดต่อผ่านระบบออนไลน์แทนได้

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 17/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาให้งดการให้บริการในงานบริการบางประเภทของหน่วยงานราชการ โดยระบุว่า

     ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคําสั่ง ที่ 9/2563 เรื่องให้งดการให้บริการ ในงานบริการบางประเภทของหน่วยราชการ ลงวันที่ 6 เมษายน 2563 ให้สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง งดให้บริการชั่วคราวตามช่องทางปกติ โดยให้เปิดบริการ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานประกันสังคม www.sso.go.th กลุ่ม. “Line.บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ) Facebook สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ไม่ให้แพร่กระจายไปในวงกว้าง และลดความแออัดเบียดเสียดของประชาชนในการใช้บริการของหน่วยราชการ นั้น

     จังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบพบว่า ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 กําหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนั้น เพื่อให้คําสั่งดังกล่าวมีความสอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 2 ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 จึงเปลี่ยนแปลงคําสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 9/2563 ลงวันที่ 6 เมษายน 2563 ให้มีผลจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

     อนึ่ง การดําเนินการตามคําสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกําหนดดังกล่าว

     ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563

UkgD9D.jpg

Must Read

(มีคลิป Video) ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ฉายแสงโปรเจคเตอร์แสดงสัญลักษณ์จุดยืนการต้านอำนาจ ตามแจ่งคูเมืองและแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองเชียงใหม่

(มีคลิป Video) ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ฉายแสงโปรเจคเตอร์แสดงสัญลักษณ์จุดยืนการต้านอำนาจ ตามแจ่งคูเมืองและแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองเชียงใหม่ ช่วงค่ำคืนวันที่ 22 ต.ค. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณจุดสำคัญหลายแห่งในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในการต่อต้านเผด็จการ ที่ออกมาขับเคลื่อนแสดงจุดยืนในการต่อต้าน โดยวันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการชุมนุมที่ใช้จำนวนคนในการแสดงออกเจตนารมณ์มาเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ด้วยการฉายแสงโปรเจคเตอร์ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการปักหมุดที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ในก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการบ่งชี้ว่า ประเทศนี้เป็นของราษฎร โดยการฉายแสงโปรเจคเตอร์นั้น ได้มีการฉายภาพบนกำแพงเมืองเชียงใหม่ รวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆ อีกหลายแห่ง อาทิเช่นที่ บริเวณ 4 มุม...
error: Alert: Content is protected !!