มช. ตั้งกองทุน 250 ล้านบาท ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 พร้อมลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพักในมหาวิทยาลัย

3945

มช. ตั้งกองทุน 250 ล้านบาท ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 พร้อมลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพักในมหาวิทยาลัย

     ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของโรค COVID-19 ที่มีการระบาดในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ได้ผนึกกำลังและองค์ความรู้จากทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม และบริการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และสังคม ให้ผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน

      นอกเหนือจากสุขภาพอนามัยแล้ว มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ผลกระทบต่อนักศึกษา จึงได้วางแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษาทีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้นักศึกษาสามารถเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้ตามตั้งใจ  โดยได้จัดตั้งกองทุน 250 ล้านเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาทีได้รับผลกระทบจาก COVID-19  ให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สามารถนำไปผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหอพักในมหาวิทยาลัยได้ ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน (2562) นี้เป็นต้นไป ครอบคลุมนักศึกษาที่กำลังศึกษาในปัจจุบันและนักศึกษาใหม่ที่จะรายงานตัวในปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

     เพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้เปิดรับการบริจาคจากนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้มีจิตกุศล  ร่วมสมทบทุนในกองทุน 250 ล้านนี้  ซึ่งร่วมบริจาคได้ที่ https://donate.cmu.ac.th/  โดยเบื้องต้นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารทุกระดับได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนอีกล้านกว่าบาท

     นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและในคณะต่างๆ  โดยทุนการศึกษาส่วนกลาง เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุน ไม่ได้ระบุ ให้นักศึกษาคณะใดคณะหนึ่ง โดยเฉพาะมีจำนวนปีละประมาณ 600 ทุน และทุนการศึกษาคณะ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนระบุคณะของนักศึกษา ที่ต้องการจะให้ทุนการศึกษา มีจำนวนปีละประมาณ 1,500 ทุน (รวม 20 คณะและ 1 วิทยาลัย) ทั้งนี้ นักศึกษามีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ทั้ง 2 ส่วน อีกทั้ง ยังมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) บริการเงินยืมฉุกเฉินมหาวิทยาลัย  และเงินทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้จัดสรรให้นักศึกษาเป็นประจำทุกปี

     พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้วางมาตรการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อย และค่าหอพักในมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม โดยจะนำมาเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป

Facebook Comments