ลูกหนี้สบายใจ !! เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

2752
งินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

ลูกหนี้สบายใจ !! เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเรื่องมาตราการดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีมาตรการชดเชยรายได้ แก่แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ด้วยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) เนื่องจากเงินดังกล่าวนั้น เป็นเงินสวัสดิการที่รัฐบาลจัดสรรให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ซึ่งถือเป็นเบี้ยเลี้ยงชีพตามกฎหมาย

ดังนั้นเงินช่วยเหลือตามมาตราดังกล่าว จำนวน 5,000 บาทต่อเดือน จึงเป็นเงินไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามประมวลกฑหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 302 (1) เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงไม่อาจบังคับดคีกับเงินดังกล่าวได้

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ กรมบังคับดคี โทร. 02881-4999 หรือสายด่วน กรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ