เชียงใหม่ประกาศขยายเวลา “ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด” ออกไปถึงวันที่ 30 เม.ย. 63

5780

เชียงใหม่ประกาศขยายเวลา “ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด” ออกไปถึงวันที่ 30 เม.ย. 63

     เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 16/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งที่ 11/2563 เรื่อง ปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 นั้น

     จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรายงานผลการจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน ข้อ 1 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ที่ห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่รวมกลุ่มกันดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีคำสั่งปิดสถานที่ต่างๆ ประชาชนที่เดินทางกลับมายังภูมิลำเนาเดิมของตนในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มจะพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งอาจจะมีการรวมกลุ่มกันจัดงานสังสรรค์ อันอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้ นอกจากนี้ การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร หรือการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายชีวิตกัน ซึ่งจะเป็นภาระกับทางบุคลากรการแพทย์อีกทางหนึ่งด้วย

    ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด หรือระงับความเสี่ยงจากการที่จะมีผู้ติดเชื้อไวรัสที่ยังไม่มีอาการหรือยังไม่ได้รับการตรวจยืนยัน จะไปเป็นผู้แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงโอกาสเสี่ยงในการติดต่อโรคและความจำเป็นของประชาชนแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 2 (3) และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1 ) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่ง ให้ขยายระยะเวลาให้สถานที่จำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง ปิดพื้นที่หรือบริเวณ จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

     อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นไปตามคำสั่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกำหนดดังกล่าว

     ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่