มท.สั่งทุกจังหวัดเพิ่มมาตรการเข้ม จัดชุดลาดตระเวนป้องกันการรวมกลุ่ม ชุมนุม มั่วสุมสังสรรค์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สั่งการเพิ่มมาตรการเข้ม จัดชุดลาดตระเวนป้องกันการรวมกลุ่ม ชุมนุม มั่วสุมสังสรรค์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

       วันที่ 10 เมษายน 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยระบุว่า ด้วยปัจจุบันยังคงปรากฎพฤติการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาทิ การรวมกลุ่มสังสรรค์ตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1. บูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่ สธ 0410.7/ว 650 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการห้ามชุมนุมและมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ที่เกี่ยวข้องกันพิธีการทางพระพุทธศาสนา และประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยเคร่งครัด

2. ชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนทุกระดับผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวทางตามข้อ 1.

3.เพิ่มมาตรการการลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯโดยจัดสายตรวจร่วมหรือชุดลาดตระเวนในสถานที่ที่ประชาชนรวมกลุ่มสังสรรค์ อาทิ พื้นที่สาธารณะ ชายหาดห้องพักของโรงแรมหรือสถานพี่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

4. เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ในประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องรับโทษตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

UWxFmz.jpg