แนะวิธีทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

1726

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนะนำวิธีการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำคำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งให้มีการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และสนับสนุนการเก็บขน เพื่อนำไปผ่านกระบวนการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีต่างๆ อย่างถูกต้อง

UWxZL8.png

     ประชาชนทั่วไป เมื่อใช้งานหน้ากากอนามัยเสร็จแล้ว ให้กำจัดโดยจับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัย โดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก พับหน้ากากให้ส่วนที่สัมผัสกับร่างกายอยู่ด้านใน นำใส่ถุงพลาสติกที่มีการผูกหรือปิดอย่างแน่นหนา และทิ้งถุงพลาสติกที่บรรจุหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงถังขยะที่มีฝาปิดทิ้ง หรือลงถังขยะที่ระบุข้อความว่า “ถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว”

     สถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน สถานประกอบการ อาคารชุด จะต้องจัดให้มีถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยเฉพาะ และติดสัญลักษณ์ รูปภาพ หรือข้อความที่สื่อถึงหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว วางไว้ในจุดที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และไม่ควรมีเกิน 2 จุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งแสดงแผนผังหรือรูปภาพแสดงวิธีการทิ้งที่ถูกต้องไว้ในบริเวณที่ตั้งถังขยะ ก่อนที่จะส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป