เชียงใหม่ออกประกาศ มาตรการคัดกรองคนเดินทางเข้าพื้นที่ทุกคน ตั้งแต่ 11-30 เม.ย. 63

27607

เชียงใหม่ออกประกาศ มาตรการคัดกรองคนเดินทางเข้าพื้นที่ทุกคน ตั้งแต่ 11-30 เม.ย. 63

     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 13/2563 เรื่อง การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

     ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เชียงใหม่ ที่ 6/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม กรณีการคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 นั้น

     ในขณะนี้ พบว่ามีประชาชนเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นจํานวนมาก ทั้งการเดินทาง มาเพื่อติดต่อธุรกิจ หรือการเดินทางเพื่อกลับภูมิลําเนา ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงโอกาสเสี่ยงในการติดต่อโรคและมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ นําโรคจากพื้นที่แพร่ระบาดต่อเนื่อง รวมถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอํานาจ ตามความในข้อ 7 (1) และข้อ 13 ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับความใน มาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 จึงกําหนดมาตรการ เร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 1 ให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ และกรุงเทพมหานคร ทางเครื่องบิน รถไฟ และรถยนต์ หรือยานพาหนะอื่นใด ต้องได้รับการตรวจคัดกรองและ ปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กําหนด ทั้งนี้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือหน่วยปฏิบัติการโรคติดต่อ หรืออาสาสมัครตามคําสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีอํานาจในการ ตรวจสอบ การเฝ้าระวัง และให้คําแนะนําวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแก่บุคคลดังกล่าว

ข้อ 2 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปตามภาคผนวกท้ายคําสั่งนี้

     อนึ่ง การดําเนินการตามคําสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกําหนดดังกล่าว

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

92429226 127332602245171 1202338028220055552 n
92362855 127332598911838 3812233922780069888 n
92375196 127332632245168 5688328122173227008 n
92823627 127332642245167 2441578106209697792 n