Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ประกาศ ให้งดหรือเลื่อนการจัดประเพณี-เทศกาล-พิธีทางศาสนา-พิธีการต่างๆ หากมีความจำเป็นต้องขออนุญาตก่อนเท่านั้น

เชียงใหม่ประกาศ ให้งดหรือเลื่อนการจัดประเพณี-เทศกาล-พิธีทางศาสนา-พิธีการต่างๆ หากมีความจำเป็นต้องขออนุญาตก่อนเท่านั้น

-

เชียงใหม่ประกาศ ให้งดหรือเลื่อนการจัดประเพณี-เทศกาล-พิธีทางศาสนา หากมีความจำเป็นต้องขออนุญาตก่อนเท่านั้น

     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

      ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้ออกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนาและ พิธีการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 แต่ปรากฏว่า ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทําให้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ก็ยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

     ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (6) และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และความในข้อ 11 และข้อ 14 ของข้อกําหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 จึงกําหนดข้อปฏิบัติสําหรับการป้องกันโรค เพื่อใช้ปฏิบัติเป็นการทั่วไป ดังนี้

ข้อ 1 ให้งดหรือเลื่อนการจัดงานเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ ที่เป็นการรวมตัวของคนจํานวนมาก

ข้อ 2 กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งยวด ไม่สามารถงดหรือเลื่อนการจัดงานนั้น ๆ ได้ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

สําหรับผู้จัดงาน

2) ต้องแจ้งการจัดงานต่อกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือ หน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระดับตําบล หมู่บ้าน และชุมชน ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทราบก่อนการจัดงานไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

2) ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมงานให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และหากมีอาการป่วยเป็นไข้ ไอ ให้ห้ามมาร่วมงานโดยเด็ดขาด

3) ต้องจัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงาน หากตรวจพบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้งดเว้นการเข้าร่วมงาน และแนะนําให้ไปพบแพทย์โดยทันที

4) ต้องจัดให้มีการลงทะเบียน หรือบันทึกชื่อ นามสกุล หมายเลขประจําตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งบันทึกภาพผู้เข้าร่วมงาน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังโรคในกรณี เกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จากงานดังกล่าว

5) ต้องจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลหรือที่ล้างมือบริเวณจุดทางเข้างาน ตลอดจนตามจุดต่าง ๆ รอบบริเวณงานและสํารองหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าไว้ให้บริการ

6) ต้องทําความสะอาดอุปกรณ์ และพื้นที่ในบริเวณการจัดงาน ที่ผู้เข้าร่วมงานต้องสัมผัสหรือ ใช้ร่วมกันเป็นจํานวนมาก รวมทั้งพื้นที่โดยรอบการจัดงาน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ลิฟต์ ห้องสุขา

7) ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด

8) ต้องรีบแจ้งและจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับหมู่บ้านในทันที หากทราบภายหลังว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

9) งดจัดงานเลี้ยงทุกประเภท

10) งดจัดให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

11) งดจัดให้มีการแสดง ดนตรี มหรสพ หรือเต้นรําทุกชนิด

สําหรับผู้ร่วมงาน

1) ต้องแต่งกายให้มิดชิดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล โดยต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในงาน

2) ควรเว้นระยะห่างการนั่งหรือยืนระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

3) ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือด้วยน้ําสะอาด และสบู่เหลว

4) ควรทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างน้ําและสบู่ทันทีหลังออกจากงาน รวมทั้งทําความสะอาดอุปกรณ์สื่อสารและของใช้ส่วนตัวที่พกติดตัวมาในงาน เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น

5) ควรอาบน้ําชําระล้างร่างกายและเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย โดยทันที เมื่อกลับถึงที่พัก แนวทางการปฏิบัติเป็นการเฉพาะ

งานมงคลสมรส

1) ต้องปฏิบัติตามข้อ 2 โดยเคร่งครัด

2) ต้องจํากัดจํานวนคนรดน้ําสังข์หรือผูกข้อมือให้น้อยที่สุด เช่น บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ หรือ แขกผู้ใหญ่เท่านั้น และกรณีจัดงานในอาคารหรือห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศต้องจัดแถวเว้นระยะห่างระหว่าง บุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร หรือกรณีจัดงานพื้นที่โล่งต้องจัดแถวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร

3) จํากัดจ้านวนคนในพิธีแห่ขันหมาก

4) ให้งดการจัดงานเลี้ยงฉลองทุกประเภท

งานพิธีการศพ

1) ต้องปฏิบัติตามข้อ 2 โดยเคร่งครัด

2) ต้องลดจํานวนวันสวดพระอภิธรรมศพให้น้อยที่สุด และใช้เวลาสวดให้น้อยที่สุด

3) ต้องจัดอาสนะสงฆ์ ให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร

4) ต้องจัดเก้าอี้นั่งสําหรับแขกที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรม หรือร่วมฌาปนกิจศพให้มีระยะห่าง ระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร

5) ต้องจํากัดจํานวนคนร่วมพิธีแห่ศพเวียนเมรุให้น้อยที่สุด และให้ตั้งแถวตอนลึก ต้องเว้น ระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร

6) ต้องจัดแถวระยะห่างระหว่างผู้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

7) ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หากเป็นกรณีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

8) ต้องปฏิบัติตามประกาศของสํานักจุฬาราชมนตรี หากเป็นกรณีศาสนาอิสลาม ส่วนศาสนาอื่น ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคําแนะนําขององค์การทางศาสนานั้น ๆ

เทศกาลประเพณีสงกรานต์

1) ให้งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ

2) หากต้องการรดน้ําขอพรญาติผู้ใหญ่ หรือแสดงความกตัญญูกตเวที หรือแสดงความ ปรารถนาดีต่อกัน เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ควรใช้การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์

3) เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ควรปฏิบัติเฉพาะภายในครอบครัวเท่านั้น โดยมีกิจกรรม ดังนี้ สรงน้ําพระพุทธรูปที่บ้าน รดน้ําขอพรญาติผู้ใหญ่ที่บ้านโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของญาติผู้ใหญ่ ที่สูงอายุ โดยสมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อหรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับหมู่บ้าน

ข้อ 3 ให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือหน่วยปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระดับตําบล หมู่บ้าน และชุมชน ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้ง ใช้อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 34 (6) และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กํากับ การปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัดต่อไป

อนึ่ง การดําเนินการตามคําสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกําหนดดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

92234521 125645449080553 1560453732800397312 o
92198827 125645485747216 6722713374133583872 o
92133391 125645545747210 7858314619960426496 o

Must Read

สาวหอบหลักฐานโร่เข้าแจ้งความ หลังถูกโซเชียลแชร์ภาพกระหน่ำหาว่าเป็นหญิงที่ติดโควิด เผยเดือดร้อนหนักถูกต่อว่า แถมยังต้องถูกพักงานสูญเสียรายได้ ยันเอาเรื่องถึงที่สุด

สาวหอบหลักฐานโร่เข้าแจ้งความ หลังถูกโซเชียลแชร์ภาพกระหน่ำหาว่าเป็นหญิงที่ติดโควิด เผยเดือดร้อนหนักถูกต่อว่า แถมยังต้องถูกพักงานสูญเสียรายได้ ยันเอาเรื่องถึงที่สุด วันที่ 30 พ.ย. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีที่ช่วงเย็นวานนี้ ที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ได้มี นางสาวสุมีนา (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี ชาว ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ ร.ต.ท.ศุภสิน สุวรรณเลิศ ร.ต.ท.ศุภสิน สุวรรณเลิศ รอง สว. (สอบสวน) สภ.ช้างเผือก เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลผู้ไม่หวังดีที่...
error: Alert: Content is protected !!