เชียงใหม่ประกาศ ให้งดหรือเลื่อนการจัดประเพณี-เทศกาล-พิธีทางศาสนา-พิธีการต่างๆ หากมีความจำเป็นต้องขออนุญาตก่อนเท่านั้น

6490

เชียงใหม่ประกาศ ให้งดหรือเลื่อนการจัดประเพณี-เทศกาล-พิธีทางศาสนา หากมีความจำเป็นต้องขออนุญาตก่อนเท่านั้น

     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

      ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้ออกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนาและ พิธีการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 แต่ปรากฏว่า ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทําให้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ก็ยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

     ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (6) และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และความในข้อ 11 และข้อ 14 ของข้อกําหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 จึงกําหนดข้อปฏิบัติสําหรับการป้องกันโรค เพื่อใช้ปฏิบัติเป็นการทั่วไป ดังนี้

ข้อ 1 ให้งดหรือเลื่อนการจัดงานเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ ที่เป็นการรวมตัวของคนจํานวนมาก

ข้อ 2 กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งยวด ไม่สามารถงดหรือเลื่อนการจัดงานนั้น ๆ ได้ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

สําหรับผู้จัดงาน

2) ต้องแจ้งการจัดงานต่อกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือ หน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระดับตําบล หมู่บ้าน และชุมชน ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทราบก่อนการจัดงานไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

2) ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมงานให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และหากมีอาการป่วยเป็นไข้ ไอ ให้ห้ามมาร่วมงานโดยเด็ดขาด

3) ต้องจัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงาน หากตรวจพบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้งดเว้นการเข้าร่วมงาน และแนะนําให้ไปพบแพทย์โดยทันที

4) ต้องจัดให้มีการลงทะเบียน หรือบันทึกชื่อ นามสกุล หมายเลขประจําตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งบันทึกภาพผู้เข้าร่วมงาน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังโรคในกรณี เกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จากงานดังกล่าว

5) ต้องจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลหรือที่ล้างมือบริเวณจุดทางเข้างาน ตลอดจนตามจุดต่าง ๆ รอบบริเวณงานและสํารองหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าไว้ให้บริการ

6) ต้องทําความสะอาดอุปกรณ์ และพื้นที่ในบริเวณการจัดงาน ที่ผู้เข้าร่วมงานต้องสัมผัสหรือ ใช้ร่วมกันเป็นจํานวนมาก รวมทั้งพื้นที่โดยรอบการจัดงาน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ลิฟต์ ห้องสุขา

7) ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด

8) ต้องรีบแจ้งและจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับหมู่บ้านในทันที หากทราบภายหลังว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

9) งดจัดงานเลี้ยงทุกประเภท

10) งดจัดให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

11) งดจัดให้มีการแสดง ดนตรี มหรสพ หรือเต้นรําทุกชนิด

สําหรับผู้ร่วมงาน

1) ต้องแต่งกายให้มิดชิดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล โดยต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในงาน

2) ควรเว้นระยะห่างการนั่งหรือยืนระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

3) ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือด้วยน้ําสะอาด และสบู่เหลว

4) ควรทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างน้ําและสบู่ทันทีหลังออกจากงาน รวมทั้งทําความสะอาดอุปกรณ์สื่อสารและของใช้ส่วนตัวที่พกติดตัวมาในงาน เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น

5) ควรอาบน้ําชําระล้างร่างกายและเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย โดยทันที เมื่อกลับถึงที่พัก แนวทางการปฏิบัติเป็นการเฉพาะ

งานมงคลสมรส

1) ต้องปฏิบัติตามข้อ 2 โดยเคร่งครัด

2) ต้องจํากัดจํานวนคนรดน้ําสังข์หรือผูกข้อมือให้น้อยที่สุด เช่น บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ หรือ แขกผู้ใหญ่เท่านั้น และกรณีจัดงานในอาคารหรือห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศต้องจัดแถวเว้นระยะห่างระหว่าง บุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร หรือกรณีจัดงานพื้นที่โล่งต้องจัดแถวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร

3) จํากัดจ้านวนคนในพิธีแห่ขันหมาก

4) ให้งดการจัดงานเลี้ยงฉลองทุกประเภท

งานพิธีการศพ

1) ต้องปฏิบัติตามข้อ 2 โดยเคร่งครัด

2) ต้องลดจํานวนวันสวดพระอภิธรรมศพให้น้อยที่สุด และใช้เวลาสวดให้น้อยที่สุด

3) ต้องจัดอาสนะสงฆ์ ให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร

4) ต้องจัดเก้าอี้นั่งสําหรับแขกที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรม หรือร่วมฌาปนกิจศพให้มีระยะห่าง ระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร

5) ต้องจํากัดจํานวนคนร่วมพิธีแห่ศพเวียนเมรุให้น้อยที่สุด และให้ตั้งแถวตอนลึก ต้องเว้น ระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร

6) ต้องจัดแถวระยะห่างระหว่างผู้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

7) ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หากเป็นกรณีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

8) ต้องปฏิบัติตามประกาศของสํานักจุฬาราชมนตรี หากเป็นกรณีศาสนาอิสลาม ส่วนศาสนาอื่น ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคําแนะนําขององค์การทางศาสนานั้น ๆ

เทศกาลประเพณีสงกรานต์

1) ให้งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ

2) หากต้องการรดน้ําขอพรญาติผู้ใหญ่ หรือแสดงความกตัญญูกตเวที หรือแสดงความ ปรารถนาดีต่อกัน เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ควรใช้การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์

3) เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ควรปฏิบัติเฉพาะภายในครอบครัวเท่านั้น โดยมีกิจกรรม ดังนี้ สรงน้ําพระพุทธรูปที่บ้าน รดน้ําขอพรญาติผู้ใหญ่ที่บ้านโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของญาติผู้ใหญ่ ที่สูงอายุ โดยสมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อหรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับหมู่บ้าน

ข้อ 3 ให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือหน่วยปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระดับตําบล หมู่บ้าน และชุมชน ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้ง ใช้อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 34 (6) และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กํากับ การปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัดต่อไป

อนึ่ง การดําเนินการตามคําสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกําหนดดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

92234521 125645449080553 1560453732800397312 o
92198827 125645485747216 6722713374133583872 o
92133391 125645545747210 7858314619960426496 o