ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้นายจ้าง ผู้ประกันตน ติดต่องานประกันสังคมผ่าน SSO e-Service หรือระบบออนไลน์

1375
วิธียื่นประกันสังคมแบบออนไลน์

ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้นายจ้าง ผู้ประกันตน ติดต่องานประกันสังคมผ่าน SSO e-Service หรือระบบออนไลน์

            นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 สำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ทุกคนอยู่แต่ในบ้านตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานฯ ได้มีมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง และผู้ประกันตน ในการทำธุรกรรมกับสำนักงานประกันสังคม ได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่
           – กรณีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกันตน สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน ส่งเงินสมทบ ยอดเงินชราภาพ และการรับสิทธิประโยชน์รวมถึงเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทุกกรณี โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและสิทธิประโยชน์ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ช่องทาง e-Service ในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th Mobile Application (SSO Connect Mobile) facebook Messenger สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หรือโทรสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
          – การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (จากเหตุสุดวิสัย) รวมถึงกรณีชราภาพ สามารถยื่นแบบได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ในหัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และชราภาพ online (e-form for sso benefits)
          – กรณีนายจ้างขอทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้นายจ้างเข้าช่องทาง e-Service ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ในหัวข้อบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอ User สถานประกอบการ และ Password เพื่อการนำส่งข้อมูลเงินสมทบ หรือแจ้งผู้ประกันตนเข้า – ออก จากงาน หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน (e-Filing) พร้อมชำระเงินสมทบของผู้ประกันตน ผ่านระบบ (e-payment) ได้ตลอดเวลา
          – กรณีผู้ประกันตน ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร หรือว่างงาน และชราภาพ ท่านสามารถรับแบบขอรับสิทธิประโยชน์ได้ที่ช่องทาง download แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนใน www.sso.go.th และส่งแบบพร้อมเอกสารได้ที่ไปรษณีย์ลงทะเบียน (AR ตอบรับ) โทรสาร (Fax) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แอพพลิเคชั่น (Line) รายละเอียดของแต่ละหน่วยงานท่านสามารถเข้าดูที่ www.sso.go.th หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานประกันสังคม สามารถติดต่อสอบถามที่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ผ่านช่องทาง E-mail : info@sso1506.com Webboard (กระดานสนทนา) Live Chat รวมทั้ง Facebook.com/ssofanpage สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
          ในทุกช่องทางสำนักงานประกันสังคมจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล เพื่อให้นายจ้าง และผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป หากนายจ้าง และผู้ประกันตน มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร 1506 (ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)
image0
image1
Facebook Comments