Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับการป้องกันหากสถานการณ์โควิด-19 เข้าสู่ระยะที่ 3

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับการป้องกันหากสถานการณ์โควิด-19 เข้าสู่ระยะที่ 3

-

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับการป้องกันหากสถานการณ์โควิด-19 เข้าสู่ระยะที่ 3

     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติตามผังโครงสร้างศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Public Health Emergency Operations Center) หรือ PHEOC จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้วางกลยุทธ์ไว้ 6C ด้วยกัน ได้แก่

     กลยุทธ์ C1 การเฝ้าระวัง การระบุตัวผู้ป่วย โดยมีมาตรการตรวจผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดที่ช่องทางเข้า-ออกจังหวัดเชียงใหม่ การตรวจผู้ป่วย PUI ที่มารับบริการที่สถานพยาบาล และการตรวจผู้ป่วยในชุมชน

     กลยุทธ์ C2 การดูแลรักษาและป้องกันการแพร่เชื้อ โดยมาตรการการประเมิน การดูแล และส่งต่อผู้ป่วยทั้ง PUI และผู้ป่วยยืนยัน การจัดหา สนับสนุนเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ PPE ให้เพียงพอต่อการใช้งาน การเตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วย/ผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

     กลยุทธ์ C3 การติดตามผู้สัมผัสและควบคุมโรค โดยมาตรการการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันทุกราย เพื่อคัดกรองอาการและตรวจหาการติดเชื้อ การประกาศเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งระบาด เพื่อควบคุมการระบาดในชุมชน

     กลยุทธ์ C4 การสื่อสารความเสี่ยง โดยมาตรการการสื่อสารทางสื่อสาธารณะ ให้ประชาชนทราบสถานการณ์การระบาดและข้อมูลที่ถูกต้อง การเพิ่มช่องทางการสอบถามข้อมูลของประชาชน กลยุทธ์

     C5 การใช้มาตรการทางสังคมและการบังคับใช้กฎหมาย โดยมาตรการการส่งเสริมการป้องกันโรคในระดับสาธารณะ การบังคับใช้กฎหมาย การลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตและสังคม การจัดระบบทำความสะอาดและทำลายเชื้อในพื้นที่สาธารณะ

     กลยุทธ์ C6 การประสานงานและรวบรวมข้อมูล โดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานระบบ ICS การใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการและตัดสินใจ

      ทางด้าน เทศบาลนครเชียงใหม่รายงานการดำเนินการในห้วงที่ผ่านมาว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา covid-19 เทศบาลนครเชียงใหม่ ขึ้น เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเคร่งครัด และเป็นการป้องกันควบคุมโรค ในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลนคร โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ คณะทำงานฝ่ายติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินโรค covid-19 คณะทำงานฝ่ายสื่อสารความเสี่ยงและข้อมูลโรค covid-19 และคณะทำงานฝ่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งการดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางที่ขนส่งอาเขตและสถานีรถไฟ การอบรมการทำหน้ากากผ้าแก่ประชาชน การอบรมการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ การสนับสนุนหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนและบุคลากร การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์กักกันตัวกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน การตรวจติดตามกรณีสถานที่มีคำสั่งให้ปิดเป็นการชั่วคราวฯ การตรวจติดตามกรณีสถานที่มีคำสั่งให้ปิดเฉพาะบางส่วนฯ รวมถึงการดำเนินการพ่นทำลายเชื้อในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่สัมผัสโรค

     ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ให้คำแนะนำแก่เทศบาลนครเชียงใหม่ เกี่ยวกับการวางแผนดูแลผู้ป่วย ระบบการส่งต่อ และการติดตามผู้สัมผัส เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Must Read

เปิดขั้นตอนง่ายๆ “โครงการคนละครึ่ง” ลงทะเบียนรับ 3,000 บาท 10 ล้านคน เริ่ม 16 ต.ค. 63...

เปิดขั้นตอนง่ายๆ "โครงการคนละครึ่ง" ลงทะเบียนรับ 3,000 บาท 10 ล้านคน เริ่ม 16 ต.ค. 63 นี้ สอนขั้นตอนง่ายๆ ก่อนรับ 3,000 บาท ในโครงการ “คนละครึ่ง” เริ่ม 16 ตุลาคมนี้ เป็นที่ชัดเจนแล้ว สำหรับโครงการ คนละครึ่ง โครงการที่รัฐบาลแจกเงิน...
error: Alert: Content is protected !!