blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับการป้องกันหากสถานการณ์โควิด-19 เข้าสู่ระยะที่ 3

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับการป้องกันหากสถานการณ์โควิด-19 เข้าสู่ระยะที่ 3

-

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับการป้องกันหากสถานการณ์โควิด-19 เข้าสู่ระยะที่ 3

     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติตามผังโครงสร้างศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Public Health Emergency Operations Center) หรือ PHEOC จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้วางกลยุทธ์ไว้ 6C ด้วยกัน ได้แก่

blank

     กลยุทธ์ C1 การเฝ้าระวัง การระบุตัวผู้ป่วย โดยมีมาตรการตรวจผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดที่ช่องทางเข้า-ออกจังหวัดเชียงใหม่ การตรวจผู้ป่วย PUI ที่มารับบริการที่สถานพยาบาล และการตรวจผู้ป่วยในชุมชน

     กลยุทธ์ C2 การดูแลรักษาและป้องกันการแพร่เชื้อ โดยมาตรการการประเมิน การดูแล และส่งต่อผู้ป่วยทั้ง PUI และผู้ป่วยยืนยัน การจัดหา สนับสนุนเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ PPE ให้เพียงพอต่อการใช้งาน การเตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วย/ผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

     กลยุทธ์ C3 การติดตามผู้สัมผัสและควบคุมโรค โดยมาตรการการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันทุกราย เพื่อคัดกรองอาการและตรวจหาการติดเชื้อ การประกาศเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งระบาด เพื่อควบคุมการระบาดในชุมชน

     กลยุทธ์ C4 การสื่อสารความเสี่ยง โดยมาตรการการสื่อสารทางสื่อสาธารณะ ให้ประชาชนทราบสถานการณ์การระบาดและข้อมูลที่ถูกต้อง การเพิ่มช่องทางการสอบถามข้อมูลของประชาชน กลยุทธ์

     C5 การใช้มาตรการทางสังคมและการบังคับใช้กฎหมาย โดยมาตรการการส่งเสริมการป้องกันโรคในระดับสาธารณะ การบังคับใช้กฎหมาย การลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตและสังคม การจัดระบบทำความสะอาดและทำลายเชื้อในพื้นที่สาธารณะ

     กลยุทธ์ C6 การประสานงานและรวบรวมข้อมูล โดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานระบบ ICS การใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการและตัดสินใจ

blank

      ทางด้าน เทศบาลนครเชียงใหม่รายงานการดำเนินการในห้วงที่ผ่านมาว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา covid-19 เทศบาลนครเชียงใหม่ ขึ้น เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเคร่งครัด และเป็นการป้องกันควบคุมโรค ในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลนคร โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ คณะทำงานฝ่ายติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินโรค covid-19 คณะทำงานฝ่ายสื่อสารความเสี่ยงและข้อมูลโรค covid-19 และคณะทำงานฝ่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งการดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางที่ขนส่งอาเขตและสถานีรถไฟ การอบรมการทำหน้ากากผ้าแก่ประชาชน การอบรมการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ การสนับสนุนหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนและบุคลากร การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์กักกันตัวกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน การตรวจติดตามกรณีสถานที่มีคำสั่งให้ปิดเป็นการชั่วคราวฯ การตรวจติดตามกรณีสถานที่มีคำสั่งให้ปิดเฉพาะบางส่วนฯ รวมถึงการดำเนินการพ่นทำลายเชื้อในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่สัมผัสโรค

blank

     ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ให้คำแนะนำแก่เทศบาลนครเชียงใหม่ เกี่ยวกับการวางแผนดูแลผู้ป่วย ระบบการส่งต่อ และการติดตามผู้สัมผัส เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

blank

Must Read

สสส. แนะนักสูบเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 

สสส. แนะนักสูบเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19  น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ฝากถึงคนที่สูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะมีการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมและปอดอยู่แล้วจากพิษบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเอง ทำให้ความสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมและฆ่าเชื้อโรคที่เข้าสู่ปอดที่มากับลมหายใจลดลง เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสได้ง่ายกว่าคนปกติ จึงขอเชิญชวนให้เลิกสูบ เพื่อสุขภาพของตนเอง และป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ด้าน รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า มีงานวิจัยระบุว่าผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได้มากกว่าคนปกติ...
error: Alert: Content is protected !!