ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการเข้มคัดกรองผู้ที่เข้ามาภายในอาคารอำนวยการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

167

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการเข้มคัดกรองผู้ที่เข้ามาภายในอาคารอำนวยการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดเชียงใหม่เข้มมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนผู้มาใช้บริการ

จากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย และเป็นอันตรายอย่างมาก เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ซึ่งแต่ละวันมีจำนวนมาก ทางจังหวัดได้วางมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยก่อนที่จะเข้ามาภายในอาคารอำนวยการ มีอ่างล่างมือ น้ำยาล้างมือ และกระดาษทิชชู จัดเตรียมไว้ให้บริการ และมีเครื่องแสกนวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้ามาภายในอาคารทุกคน

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการงดการรับ – ส่งสิ่งของ/สินค้า/อาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งซื้อทางออนไลน์ทุกชนิดไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้ามาในบริเวณอาคารอำนวยการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมาตรการต่างๆ เหล่านี้ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่าได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

มาตรการเข้มคัดกรองผู้ที่เข้ามาภายในศาลากลางจังหวัด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

/////////////

นันธิกา กิจปาโล/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
3 เมษายน 2563