Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ประกาศ! ขยายระยะเวลาปิดสถานประกอบการ ออกไปจนถึง 30 เม.ย. 63

เชียงใหม่ประกาศ! ขยายระยะเวลาปิดสถานประกอบการ ออกไปจนถึง 30 เม.ย. 63

-

เชียงใหม่ประกาศ! ขยายระยะเวลาปิดสถานประกอบการ จากเดิมถึงวันที่ 13 เม.ย. 63 ให้ขยายเวลาปิดออกไปจนถึง 30 เม.ย. 63

     เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า

      ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มาอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่ปรากฎว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

     ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ ข้อ 7 (1) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 จึงให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหรือผลบังคับใช้ตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนี้

1. คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2563 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563
2. คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563
3. คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4/2563 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563

     อนึ่ง การดําเนินการตามคําสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล ปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกําหนดดังกล่าว

     ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

Must Read

อย.เตือน! กินยาพาราเซตามอลเกินขนาด-ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เสี่ยงตับพัง

อย.เตือน! กินยาพาราเซตามอลเกินขนาด-ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เสี่ยงตับพัง พาราเซตามอล เป็นยาสามัญประจำบ้าน มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการปวดระดับอ่อน ถึงปานกลาง ลดไข้ บรรเทาอาการปวดศีรษะ ปวดประจำเดือน เป็นยาที่ควรเลือกใช้เป็นอันดับแรกในการบรรเทาอาการปวดต่าง ๆ ยาพาราเซตามอล เป็นยาที่มีความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม การได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาด ส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากการกินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน บ่อยกว่าการตั้งใจกินยาขนาดสูงเพียงครั้งเดียว ซึ่งการได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาดจะส่งพิษต่อตับ อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องบริเวณด้านขวาบน มีตับโตกดเจ็บ หากตรวจเลือด อาจพบค่าที่บ่งว่าการทำงานของตับผิดปกติ...
error: Alert: Content is protected !!