Home ข่าวทั่วไทย ด่วน! สำนักงานการบินพลเรือนฯ สั่งห้ามเครื่องบินบินเข้าไทย 3 วัน สกัด "โควิด-19" ช่วง 4-6 เม.ย. 63 นี้ 

ด่วน! สำนักงานการบินพลเรือนฯ สั่งห้ามเครื่องบินบินเข้าไทย 3 วัน สกัด “โควิด-19” ช่วง 4-6 เม.ย. 63 นี้ 

-

ด่วน! สำนักงานการบินพลเรือนฯ สั่งห้ามเครื่องบินบินเข้าไทย 3 วัน สกัด “โควิด-19” ช่วง 4-6 เม.ย. 63 นี้ 

     วันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว โดยระบุว่า…

      เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) รุนแรงมากยิ่งขึ้นและเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศพ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนประเทศไทยจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา00.01 น. จนถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 23.59 น.

2. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม1.ให้เป็นอันยกเลิก

3. ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้

(1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft)

(2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing)

(3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

(4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) (Humanitarian Aid, Medical and Relief Flights)

(5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)

(6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo Aircraft)

4. ให้ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

       ทั้งนี้ บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 นายจุฬา  สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Must Read

สุดสะเทือนใจ พ่อใจยักษ์ฆ่าลูกน้อย เอาศพฝังดินอำพรางคดี ในสุสานคริสต์ ท้องที่ อ.ดอยสะเก็ด

สุดสะเทือนใจ พ่อใจยักษ์ฆ่าลูกน้อย เอาศพฝังดินอำพรางคดี ในสุสานคริสต์ ท้องที่ อ.ดอยสะเก็ด เมื่อช่วงค่ำคืนวันนี้ (23 ก.ย.63) ทาง ร.ต.ท.ธนพัต ภัทรศิริพร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่ว่า ได้มีการตรวจพบจุดฝังศพของเด็กหญิง ภายหลังจากคนร้ายคือ นายอนุภาพ (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี...

error: Alert: Content is protected !!