Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ประกาศ ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าพื้นที่เชียงใหม่ทุกช่องทาง ต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

เชียงใหม่ประกาศ ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าพื้นที่เชียงใหม่ทุกช่องทาง ต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

-

เชียงใหม่ออกประกาศ ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าพื้นที่เชียงใหม่ทุกช่องทาง ต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

     คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม กรณีการคัดกรองชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

    ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคําสั่งเกี่ยวกับ มาตรการเร่งด่วนในการ ป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่มาอย่าง ต่อเนื่องแล้วนั้น ปัจจุบันยังพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 COVID19) ยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง

     ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงโอกาสเสี่ยงในการ ติดต่อโรคและมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะนําโรคจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็น พื้นที่แพร่ระบาดต่อเนื่อง รวมถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ 2 และข้อ 4 (1) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ประกอบกับความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธาน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงกําหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกช่องทางต้องถูกคุมตัวไว้ สังเกตอาการ ณ สถานที่ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กําหนด จํานวน 14 วัน เพื่อตรวจและทําการ สอบสวนทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคโควิด-19 หรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย เว้นแต่ชาวต่างชาตินั้น จะมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ให้ดําเนินการตามข้อ 2 โดยอนุโลม โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็น ผู้กํากับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้

2. ให้คนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จากกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดภูเก็ต ที่เดินทางมาถึงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กักตนเองในที่พํานักหรือ ที่พักอย่างเคร่งครัดเป็นระยะเวลา 14 วัน และให้ปฏิบัติตามคําแนะนําตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด โดยให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการโรคติดต่อที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งขึ้น (CDCU) หรืออาสาสมัครที่ ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการ ตรวจสอบการเฝ้าระวังการกักตนเองและให้คําแนะนําวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้

3. ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บังคับการ กองบิน 41 ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 (เชียงใหม่) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอํานาจออกคําสั่งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแนวทางหรือรายละเอียดการปฏิบัติข้างต้น โดยให้ถือว่าคําสั่งหรือการมอบหมายของ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา เป็นส่วนหนึ่งของคําสั่งนี้

     อนึ่ง การดําเนินการตามคําสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกําหนดดังกล่าว

      ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ้า ทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 06.00 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

91894861 226414945382413 4606026162064326656 o
91915080 226414972049077 875294810003472384 o

Must Read

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงินรางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563...

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงิน รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563 (Green Office) ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) และระดับดีมาก (G เงิน)...
error: Alert: Content is protected !!