ปรับระบบการจัดสรรหน้ากากอนามัยใหม่ เน้นกระจายไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ

ปรับระบบการจัดสรรหน้ากากอนามัยใหม่ เน้นกระจายไปยังบุคลากรทางการแพทย์

     รัฐบาลประสานโรงงานเพิ่มกำลังการผลิตหน้ากากนามัยเป็น 2.3 ล้านชิ้น/วัน และปรับระบบการจัดสรรหน้ากากใหม่ เน้นกระจายไปยังบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเสี่ยง อสม. ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสกับประชาชน โดยจะจัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุข 1,300,000 ชิ้น/วัน และกระทรวงมหาดไทย 1,000,000 ชิ้น/วัน ผ่านทางไปรษณีย์ไทย

     กระทรวงสาธารณสุขจะกระจายไปที่ โรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัด 800,000 ชิ้น โรงพยาบาลนอกสังกัด 100,000 ชิ้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 150,000 ชิ้น โรงพยาบาลเอกชน 150,000 ชิ้น และโรงพยาบาลสังกัด กทม. 100,000 ชิ้น

     กระทรวงมหาดไทยกระจายไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัด แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 100,000 ชิ้น ภาคเหนือ 164,000 ชิ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 332,000 ชิ้น ภาคกลาง 237,000 ชิ้น และภาคใต้ 167,000 ชิ้น