จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม พื้นที่เสียหายจากไฟป่าเป็นบริเวณกว้าง ดอยสุเทพ-ปุย

2375
ไฟไหม้ดอยสุเทพ
จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม Sentinel-2 ของวันที่ 30 มีนาคม 2563

ชี้ให้เห็นพื้นที่เสียหายจากไฟป่าเป็นบริเวณกว้าง ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ รวมพื้นเสียหายกว่า 8,600 ไร่ ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันไฟที่เกิดขึ้นจากไฟป่า ประกอบกับทิศทางลมที่พัดจากทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ค่อนไปทางเหนือด้วย จากภาพจะเห็นได้ว่าพื้นที่ความเสียหายของวันที่ 25 มีนาคม 2563 (กรอบสีเหลือง) ประมาณ 4,100 ไร่ และขยายพื้นที่เป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ (กรอบสีแดง) ประมาณ 4,500 ไร่ โดยรวมพื้นที่ความเสียหายทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 25 – 30 มีนาคม 2563 มากว่า 8,600 ไร่ จิสด้าได้แสดงข้อมูลจุดความร้อน หรือ Hotspot จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS เมื่อวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2563 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวการเผาไหม้ในพื้นที่และช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างชัดเจน

จากภาพจะเห็นพื้นที่เผาไหม้ลุกลามลงมาทางทิศตะวันออก และทิศใต้จากพื้นที่เดิม และจากจุด hs ไม่มีจุดเพิ่มตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 63 แสดงว่า เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ควบคุมไฟได้แล้ว แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเชื้อไฟที่อยู้ด้านล่างที่มีปริมาณเชื้อเพลิงหนาแน่น หรือท่อนไม้ขนาดใหญ่ อาจจะปะทุขึ้นมาได้ทุกเมื่อหากอุณหภูมิในพื้นที่ร้อนจัดและอากาศแห้งยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป ติดตามข้อมูลไฟป่าผ่านทางเว็บไซต์ http://fire.gistda.or.th/

ไฟไหม้ดอยสุเทพ