blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ขนส่งเชียงใหม่ประกาศ งดอบรมและสอบทำใบขับขี่ใหม่ทุกชนิด ตั้งแต่ 24 มี.ค. - 12 เม.ย. 63

ขนส่งเชียงใหม่ประกาศ งดอบรมและสอบทำใบขับขี่ใหม่ทุกชนิด ตั้งแต่ 24 มี.ค. – 12 เม.ย. 63

-

ขนส่งเชียงใหม่ประกาศ งดอบรมและสอบทำใบขับขี่ใหม่ทุกชนิด ตั้งแต่ 24 มี.ค. – 12 เม.ย. 63

     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินการด้านทะเบียนรถและภาษีรถ ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยระบุว่า

     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโรคติดต่อ ดังกล่าวได้ถูกกําหนดให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อมูลของ กระทรวงสาธารณสุขพบว่า มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีโอกาสและความเสี่ยงในการติดเชื้อ จากการสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ หรือใกล้ชิดกับผู้มีไข้และอาการทางเดินหายใจหรือบุคคลจํานวนมากในสถานที่คับแคบ แออัด เป็นเวลานาน ซึ่งการดําเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจํารถ มีโอกาส และความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงเนื่องจากมีผู้มาติดต่อรับบริการเป็นจํานวนมาก ประกอบกับรัฐบาลได้มีมาตรการ ให้งดการจัดอบรมสัมมนา รวมทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาล และกรมการขนส่งทางบก รวมถึงคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการจํากัดการใกล้ชิด ของกลุ่มประชาชนจํานวนมาก การลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการสัมผัสหรือใกล้ชิดกัน และเพื่อให้การ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรออกประกาศการดําเนินการ ด้านทะเบียนรถและภาษีรถ ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจํารถ เป็นการชั่วคราวในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้งดการอบรมและทดสอบสําหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถ บัตรประจําตัวคนขับรถ และ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจํารถใหม่ทุกชนิด ทั้งที่สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และสาขาทั้ง 3 แห่ง รวมถึงโรงเรียน สอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (11 แห่ง)

2. สําหรับการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com

3. ให้งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถและด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการ เคลื่อนที่รับชําระภาษีรถประจําปีที่ห้างสรรพสินค้าและศูนย์บริการร่วม

4. ขอความร่วมมือให้ชําระภาษีรถทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถชําระผ่านช่องทาง เลื่อนล้อต่อภาษี (drive thru for tax) ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย)

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 (นางวราภรณ์ วรพงศธร) ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

blank blank

blank

Must Read

AIS เดินหน้าหนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ร่วมภาคสาธารณสุข และ หอการค้าฯ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย พื้นที่ จังหวัดตาก

AIS เดินหน้าหนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ร่วมภาคสาธารณสุข และ หอการค้าฯ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย พื้นที่ จังหวัดตาก 11 มิถุนายน 2564: นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า “AIS ยังคงสานต่อภารกิจ AIS...
error: Alert: Content is protected !!