มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลจาก “โควิด19” ได้เงิน 7,500 บาทต่อเดือน

39683
ประกันสังคม โควิด19

มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน #โควิด19
-ไม่ได้ทำงาน ว่างงานชั่วคราว ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง ประกันสังคมมีมาตรการเพิ่มเติมให้
-มีรายละเอียดอีกนิดค่ะ เพดานเงินสูงสุดของสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนี้จะไม่เกิน 7,500บาท/เดือน

มาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยตรง ผ่านครม. อังคารนี้

ประกันสังคม โควิด19

ประกาศ! รีบลงทะเบียนใช้สิทธิ “กรณีว่างงาน” ลูกจ้าง – พนักงาน
.

#ไทยคู่ฟ้า ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
.

สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ตามปกติ ที่เมื่อผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกจากงานและว่างงาน เพราะรัฐหยุดกิจการ หรือนายจ้างหยุดกิจการ หรือเลิกจ้าง จะได้รับอยู่แล้ว
.

นอกจากนี้ เมื่อผู้ประกันตนต้องออกจากงาน แต่ยังส่งเงินสมทบโดยสมัครใจ จะกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 รัฐบาลโดยสำนักงานประกันสังคมก็จะดูแลในส่วนนี้ รวมไปถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอิสระหรือแรงงานนอกระบบด้วย