(มีคลิป Video)เชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว 14 วัน ช่วง 19 มี.ค. – 1 เม.ย. 63 ป้องกันการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

10807

(มีคลิป Video)เชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว 14 วัน ช่วง 19 มี.ค. – 1 เม.ย. 63 ป้องกันการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

     คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคําสั่งที่ 1/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019(COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า

     ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 Coronavirus Disease (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญ ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พบการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางสําคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูง ถือเป็นปัจจัย เสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจํากัดการชุมนุมของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค ในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

     อาศัยอํานาจตามความมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 จึงได้ออก มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19  ดังนี้

1. ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้แก่

1) สถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ
2) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม)
3) ร้านคาราโอเกะ
4) ร้านเกม
5)สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย ฟิตเนส
6) สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร
7) โซนอุปกรณ์เครื่องเล่นสําหรับเด็กเล่นในห้างสรรพสินค้า
8) ตลาดถนนคนเดิน

2. ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

1) สนามมวย
2) สนามม้า
3) สนามชนไก่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

     ทั้งนี้ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 ในเชียงใหม่ 1 ราย รวมยอดสะสมก่อนหน้านี้ที่เป็นชาวจีน รวมเป็นสะสม 2 ราย รอผลยืนยันอีก 5-6 ราย และเฝ้าระวังอีก 374 รายด้วยกัน

S 15253546
S 15253547

Live สด!! ผู้ว่าฯเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์ โควิด-19 ในเชียงใหม่

โพสต์โดย จังหวัดเชียงใหม่ CM108.com เมื่อ วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020