Home ข่าวประชาสัมพันธ์ PR รู้ทันโควิด-19 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมและถอดหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ตลอดจนวิธีการล้างมือในรูปแบบต่าง ๆ อย่างถูกวิธีถูกสุขอนามัย

รู้ทันโควิด-19 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมและถอดหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ตลอดจนวิธีการล้างมือในรูปแบบต่าง ๆ อย่างถูกวิธีถูกสุขอนามัย

-

รู้ทันโควิด-19 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมและถอดหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ตลอดจนวิธีการล้างมือในรูปแบบต่าง ๆ อย่างถูกวิธีถูกสุขอนามัย

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโปสเตอร์ในการรณรงค์ช่วยเหลือและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางป้องกันโควิด-19 โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมและถอดหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ตลอดจนวิธีการล้างมือในรูปแบบต่าง ๆ อย่างถูกวิธีถูกสุขอนามัยในภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19

01
02
03
05
06
07

Must Read

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี “เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว” จำนวน 200,000 สิทธิ์

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี "เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว" ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา กะเพรา และพริกขี้หนู จำนวน 200,000 สิทธิ์ โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้ฟรี จำนวน 200,000 สิทธิ์ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย...
error: Alert: Content is protected !!