รวมพลังชาวเชียงใหม่สู้ภัย โควิด-19 อบจ.เชียงใหม่พร้อมสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวและประชาชนระดมทุกภาคส่วนยับยั้งไวรัสโควิด-19

512
รวมพลังชาวเชียงใหม่สู้ภัย โควิด-19

รวมพลังชาวเชียงใหม่สู้ภัย โควิด-19 อบจ.เชียงใหม่พร้อมสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวและประชาชนระดมทุกภาคส่วนยับยั้งไวรัสโควิด-19

     จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เนื่องจากมีรายงาน ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ตลอดจนมีรายงานการติดต่อระหว่างคนสู่คนภายในประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า จํานวนผู้ป่วยทั่วโลกเกินหลักแสนคน ในกว่า 115 ประเทศ ที่พบผู้ติดเชื้อ และจำนวน ผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 5,000 ราย จนในที่สุดทางองค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้ประกาศให้ การระบาดไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก” (Pandemic) ซึ่งวิกฤตในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อ ทุกภาคส่วนทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ชีวิตและความเป็นอยู่ อย่างรุนแรงไปทั่วโลก

     จากการเปิดเผยของนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชน ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคอุบัติใหม่ ป้อนกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส โควิด-19 จึงได้เป็นแกนนําหลักเพื่อพนึกกําลังร่วมกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ โครงการ “รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19” ช่วยกันระดมทําความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามสถานที่แหล่งท่องเที่ยวสําคัญ สถานีขนส่รถโดยสารสาธารณะ รถประจําท่า ตลาดสด ย่านการค้ารวมถึง ศูนย์การค้า แหล่งชุมชน สถานบันเทิง กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน และยับยั้ง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยในชีวิตขอประชาชนในพื้นที่ ตลอดจน นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่างพร้อมใจร่วมแรง ปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตัวเองอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง

200317 0021

200317 0017

200317 0019

200317 0012

200317 0011

200317 0010

200317 0009

200317 0007

200317 0008

200317 0005

200317 0013

200317 0015

200317 0002

200317 0014

200317 0022

200317 0023

200317 0003

200317 0004

200317 0001