กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือสู่การสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน จัด Demo Day โชว์ผลงานแผนธุรกิจ เตรียมความพร้อมปั้นสตาร์ทอัพด้านอาหารและการเกษตรรูปแบบใหม่สู่ตลาด

356
กิจกรรม Demo Day โชว์ผลงานแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือสู่การสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน จัด Demo Day โชว์ผลงานแผนธุรกิจส่งท้าย เตรียมความพร้อมปั้นสตาร์ทอัพด้านอาหารและการเกษตรรูปแบบใหม่สู่ตลาด

​     กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือสู่การสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0) จัด Demo Day โชว์ผลงานแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมกิจกรรม Startup Pitching Challenge มอบโล่และเงินรางวัลแก่ผู้ประกอบการเด่น รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท ส่งท้ายก่อนปิดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมสตาร์ทอัพด้านอาหารและการเกษตรรูปแบบใหม่สู่ตลาด

     ​วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Demo Day นำผลผลิตผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในภาคเหนือที่ผ่านการร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือสู่การสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน ภายใต้โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0) จัดแสดงผลงานแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอดจากโครงการฯ โดยมี ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ณ โรงแรม เอ็มเพรส พรีเมียร์ เชียงใหม่

     ภายในงานฯ ได้จัดให้มีการประกวดนำเสนอแผนธุรกิจ Startup Pitching Challenge เพื่อยกระดับทักษะการนำเสนอแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมสู่สนามแข่งขันจริงในการสร้างโอกาสร่วมทุนจากนักลงทุน พร้อมเฟ้นหา 5 แผนธุรกิจที่มีความพร้อม โดดเด่น และสามารถต่อยอดได้จริง รับโล่และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท จาก นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เพื่อเป็นแรงผลักดันสู่การสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจต่อไป พร้อมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการทั้ง 33 ราย ก่อนกล่าวปิดโครงการ

     ทั้งนี้ ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานฯ กล่าวสรุปภาพรวมในฐานะผู้จัดกิจกรรมว่า กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือสู่การสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจในภาคเหนือมากกว่า 100 ราย โดยดำเนินการเฟ้นหาผู้ประกอบการที่มี ไอเดีย ความมุ่งมั่นและศักยภาพในการพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมสู่การสร้างสตาร์ทอัพรายใหม่ทางด้านอาหารและเกษตรอัจฉริยะเพียง
33 ราย เพื่อร่วมกิจกรรม Startup Inspiration Talk ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยนวัตกรรม (Open Innovation) และกระบวนการสร้างธุรกิจสมัยใหม่ (Innovative Business Model) ให้คำปรึกษาการเขียนแผนธุรกิจ สร้างโอกาสในการเจรจาจับคู่ธุรกิจแบบส่วนตัว (Business Matching) กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมการประกวดนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อยอดธุรกิจและสร้างพันธมิตร รวมระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562) โดยผลลัพธ์จากกิจกรรม

     ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 33 ราย จะได้แผนศึกษาความเป็นได้ทางธุรกิจ (Feasibility Study Plan) ที่ชัดเจนและสามารถพัฒนาธุรกิจจากไอเดียหรือแผนธุรกิจเบื้องต้นต่อยอดสู่การเป็นสตาร์ทอัพด้านอาหารและเกษตรรูปแบบใหม่ โดยคาดว่าภายในระยะเวลา 3 ปี ผู้ประกอบการในโครงการจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ภาคเหนือและประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท

1

2

3 (2)

4

18200312 0019200312 0020

11

12

13

14

155

6

10

9

8

Facebook Comments