‘ธรรมมนัส’ ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงและการบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ และการบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน

      ร้อยเอก ธรรมมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ และการบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า ภายใต้โครงการความร่วมมือกับกองทัพอากาศ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการติดตามสภาพอากาศในช่วงนี้พบว่าประเทศไทยตอนบนมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกร จึงได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประสานความร่วมมือกับกองทัพอากาศ ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการบรรเทาภัยพิบัติเชิงพื้นที่ ด้วยการปฏิบัติการฝนหลวง โดยให้ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและต่อเนื่อง ตามตำราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เปิดปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อปฏิบัติการยับยั้งพายุลูกเห็บ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยตั้งหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี โดยใช้เครื่องบินสมรรถนะสูง Super King Air จำนวน 2 ลำ ของกรมฝนหลวงและการบินกษตร และเครื่องบินโจมตี แบบที่ 7 Alpha Jet จำนวน 2 ลำ ของกองทัพอากาศ ขณะเดียวกันได้มีการปฏิบัติการบรรเทาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดยตั้งหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อลดความหนาแน่นของหมอกควัน และลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รวมทั้งการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าในพื้นที่ภาคเหนือด้วย