พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำ มาตรการกำหนดราคาจำหน่าย หน้ากากอนามัย ห้ามจำหน่ายเกินชิ้นละ 2.50 บาท

2120
หน้ากากอนามัยเชียงใหม่

    พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำ มาตรการกำหนดราคาจำหน่าย หน้ากากอนามัย ห้ามจำหน่ายเกินชิ้นละ 2.50 บาท

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

    นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การผลิตหน้ากากอนามัยจากโรงงานในประเทศไทย สามารถผลิตได้ประมาณ 1.2 ล้านชิ้นต่อวัน และมีการส่งต่อให้กับศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัย เพื่อจัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน โดยเริ่มจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นอันดับแรก ผ่านทางโรงพยาบาลโดยตรง 150,000 ชิ้น ผ่านทางองค์การเภสัชกรรม 200,000 ชิ้น และกรมการค้าภายในจะได้นำส่วนที่เหลือกระจายให้กับร้านสะดวกซื้อ ร้านธงฟ้าราคาประหยัด ร้านขายยาต่างๆ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัย วันละ 67,000 ชิ้น ซึ่งได้กระจายให้แต่ละพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน นายเจริญฤทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีนโยบายเสริมให้มีการผลิตหน้ากากทางเลือก อาทิ หน้ากากผ้า เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นทางเลือกในการใช้หน้ากากอนามัย

     นอกจากนี้ กรมการค้าภายในยังมีมาตรการดูแลปริมาณและสินค้าหน้ากากอนามัย ตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องการแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วน หรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย โดยกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งงออก ตัวแทนจำหน่ายหน้ากากอนามัย แจ้งต้นทุน ราคาซื้อ ราคาจำหน่าย ปริมาณการผลิต ปริมาณการส่งออก ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือเป็นรายวัน และให้ผู้นำเข้า แจ้งต้นทุน ราคาซื้อ ราคาจำหน่าย ปริมาณการนำเข้า ปริมาณการจำหนำย ปริมาณคงเหลือ ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ และสถานที่เก็บ ให้กับกรมการค้าภายในทุกครั้ง ในวันที่มีการนำเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งได้กำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้กากอนามัย โดยให้ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ที่ผลิตภายในประเทศ จำหน่ายปลีกในราคา ไม่เกินกว่าชิ้นละ 2.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ส่วนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ที่นำเข้าจากต่างประเทศ สามารถจำหน่ายในราคาเกินกว่าต้นทุนไม่เกินร้อยละ 60 ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ หรือเจลล้างมือ ห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนจำหน่าย จำหน่ายในราคาที่สูงกว่าราคาที่แจ้งไว้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่กิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากจำหน่ายสินค้าโดยไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

     ประชาชนที่พบเห็นผู้กระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม และสถานีตำรวจในแต่ละพื้นที่ได้ทันที

หน้ากากอนามัย เชียงใหม่ หน้ากากอนามัย ในเชียงใหม่

*******
ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
10 มีนาคม 2563

Facebook Comments