ประกาศเลื่อนสอบ ก.พ. ประจำปี 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศดีขึ้นและคลี่คลาย

blank

ประกาศเลื่อนสอบ ก.พ. ประจำปี 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศดีขึ้นและคลี่คลาย

     ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่างๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับ ส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยกําหนดจัดสอบวันที่ 29 มีนาคม 2563 นั้น

     โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้ ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ในการนี้ สํานักงาน ก.พ. ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้ร่วมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ รัดกุม โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 หนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สํานักงาน ก.พ. จึงขอเลื่อนการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเดิมกําหนดวันที่ 29 มีนาคม 2563 ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะกําหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

QS7zVW.jpg