เชียงใหม่เผย 23 รายชื่อเฝ้าระวัง เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19 ช่วง 15 ก.พ. – 5 มี.ค. สั่งทุกอำเภอคุมเข้มเฝ้าระวัง

30736

เชียงใหม่เผย 23 รายชื่อเฝ้าระวัง เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19 ช่วง 15 ก.พ. – 5 มี.ค. สั่งทุกอำเภอคุมเข้มเฝ้าระวัง

     จังหวัดเชียงใหม่ ส่งหนังสือด่วนถึงนายอำเภอทุกอำเภอ พร้อมรายละเอียดคำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมรายชื่อบุคคลเฝ้าระวังจำนวน 23 รายชื่อ ที่มีประวัติการเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงประเทศเกาหลีใต้

     โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลาย ประเทศรวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทย ซึ่งองค์การ อนามัยโลก (WHO) ได้แจ้งคําเตือนแก่ทุกประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งประเทศไทยเป็น ประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อของโรคดังกล่าว เนื่องจากมีผู้เดินทางเข้ามาจากนอกราชอาณาจักร อย่างต่อเนื่อง

     เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ท่านดําเนินการดังนี้

1. บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน จิตอาสา พระราชทานกํานันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ฯลฯ ดําเนินการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ บุคคลที่เดินทางกลับมาจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงประเทศต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด

2. หากการดําเนินการตามข้อที่ 1 มีความคืบหน้า หรือมีข้อมูลเพิ่มเติม ให้รายงานผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ทราบโดยตรงทันที

3. ให้นายอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในพื้นที่ และผู้อํานวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ทุกแห่ง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและข้อสั่งการในการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยตนเอง ผ่านระบบ VDO Conference ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ที่ว่าการอําเภอ ทั้งนี้ ให้ทุกอําเภอแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

4. สําหรับการดําเนินการตามข้อ 1-2 จังหวัดเชียงใหม่จะส่งข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับมาจาก หรือเดิน ทางผ่านหรือมีเส้นทางแวะผ่าน (TastTrade) ประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เป็นประจําทุกวัน จึงขอให้ทุกอําเภอได้ติดตาม ข้อมูลอย่างใกล้ชิด

Facebook Comments