จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

     วันนี้ ( 26 มิ.ย. 62) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 สถาบันการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดขึ้นเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภายใต้กรอบแนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมพลังทำความดี แก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างกระแสรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและยกระดับปัญหายาเสพติดขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้กำหนดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอยู่ในแผนแม่บทสำคัญ ที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ ในระยะ 20 ปี เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งการดำเนินงานต้องประสานสอดคล้องกันในทุกระดับ โดยให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ “สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด”

     ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบความสำเร็จ จะแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกลไกของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นไปได้ยาก ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน ถือเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก สร้างความตระหนัก และรู้เท่าทันเกี่ยวกับพิษภัย ยาเสพติด รวมทั้งเพื่อรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยกันปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปอย่างยังยืน

ข่าว-ภาพ : นายคมศักดิ์ หล่อเถิน / นายศราวุธ เจิมจันทร์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่