ปภ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

5408

ปภ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับอุทกภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมแนะวิธีการรับมือ

     เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าในบางช่วงของฤดูฝนปีนี้ จะมีการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ และน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5 – 10 ส่งผลให้น้ำไม่เพียงพอสำหรับภาคการเกษตรในหลายพื้นที่ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรและประชาชน ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของลักษณะอากาศในช่วงวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2562 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 37 องศาเซลเซียส

     ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดอุทกภัย โดยได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา และได้มีการแบ่งพื้นที่การรับผิดชอบออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สารภี สันกำแพง แม่ออน ดอยสะเก็ด และอำเภอสันทราย มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง เป็นผู้รับผิดชอบ โซนที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอแม่ริม แม่แตง สะเมิง สันป่าตอง แม่วาง และอำเภอดอยหล่อ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ เป็นผู้รับผิดชอบ โซนที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอเชียงดาว พร้าว เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง และอำเภอแม่อาย มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ และโซนที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอจอมทอง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย แม่แจ่ม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ

    สำหรับแผนการเตรียมรับมือและการปฏิบัติตน ก่อนการเกิดอุทกภัย ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำ เตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็น วางไว้บริเวณที่สามารถหยิบได้ทันที สังเกตระดับน้ำและความผิดปกติ และป้องกันน้ำเข้าท่วมบ้าน โดยกำจัดขยะไม่ให้อุดตันท่อน้ำ และจัดวางกระสอบทรายเป็นแนวคันกั้นน้ำ กรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประสบภัยให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและตนเองด้วย

ข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / นันธิกา กิจปาโล / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments