Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ รร.วชิรวิทย์ ประกาศงดการเรียนภาคฤดูร้อนรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

รร.วชิรวิทย์ ประกาศงดการเรียนภาคฤดูร้อนรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

-

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ประกาศงดการเรียนภาคฤดูร้อนรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

     ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และหนังสือสํานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามข้อ 9 “ให้โรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่งที่สอบปลายภาคเรียน เสร็จสิ้นแล้ว ประกาศปิดภาคเรียนและไม่ควรดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป สําหรับกรณีที่ต้องรับผลการเรียน ขอให้ติดต่อเป็นรายกรณีหรือใช้สื่อเทคโนโลยีในการประสานงาน”

      ดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 (1), (2), (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จึงขอประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (งดเรียน SUMMER) (โดยค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระมาแล้วจะนําไปเป็นส่วนหนึ่งของค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563) และ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม อื่น ๆ ดังนี้

1.กิจกรรมรับผลการเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562 จะมีการประกาศเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 : ป.6 ม.3 และ ม.6 จะประกาศเกรดออนไลน์ผ่านทางเพจ Facebook และเว็บไซตของโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

ช่วงที่ 2 : ป.1 – ป.5 , ม.1 – ม.2 และ ม.4 – ม.5 จะมีวันพบผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจําชั้นและครูประจําวิชาในการรับผลการเรียนซึ่งวันเวลา โรงเรียนจะกําหนดอีกครั้งหนึ่งตามความเหมาะสมของการแพร่ระบาด ๆ ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์หรือเพจ Facebook อย่างต่อเนื่อง

2. การรับเอกสารสําคัญ ใบ ปพ.1 และ ใบ ปพ.2 ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 (เฉพาะนักเรียนที่จะต้องนําเอกสารสําคัญไปยื่นเพื่อศึกษาต่อยังสถาบันอื่น) ให้ติดต่อรับ ตามกําหนดวันเวลาเดิม คือ วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ฝ่ายทะเบียน

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 นายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

Must Read

(มีคลิป Video) “วราวุธ” ลงพื้นที่ม่อนแจ่ม ติดตามการแก้ไขปัญหารุกล้ำที่ดินป่าสงวน จ่อรื้อรีสอร์ตเพิ่มอีก 14 แห่ง

(มีคลิป Video) "วราวุธ" ลงพื้นที่ม่อนแจ่ม ติดตามการแก้ไขปัญหารุกล้ำที่ดินป่าสงวน จ่อรื้อรีสอร์ตเพิ่มอีก 14 แห่ง เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 ต.ค. 63 นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมบนดอยม่อนแจ่ม หลังพบมีการบุกรุกและใช้พื้นที่สร้างบ้านพักรีสอร์ต ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมามีรีสอร์ตบนดอยม่อนแจ่มถูกดำเนินคดีและสั่งรื้อถอนกว่า 30 ราย ส่วนอีกกว่า...
error: Alert: Content is protected !!