Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ รร.ปรินส์ฯ ประกาศงดการเรียนภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้นรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

รร.ปรินส์ฯ ประกาศงดการเรียนภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้นรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

-

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประกาศงดการเรียนภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้นรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

     ประกาศโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covVID-19) ฉบับที่ 1

      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วใน หลายประเทศ และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COMID 19) เป็นโรคติดต่ออันตราย โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 8 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ นั้น

      โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทุกท่าน จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการระบาดและขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและรุนแรงดังกล่าว จึงได้ประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนฯ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD 19) ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และ แจ้งหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ ศธ 02145/655 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติ และดําเนินการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) พร้อมทั้ง โรงเรียนฯ ได้รับหนังสือจากสํานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.6/3358 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COKC-19) จึงมีข้อสรุปร่วมกันและเพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว โรงเรียนฯ จึงกําหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ฉบับที่ 1 ดังนี้

1.งดการเรียนการสอนโครงการภาคฤดูร้อนของนักเรียนทุกระดับชั้นและกิจกรรมทุกกิจกรรมในช่วงปิด ภาคเรียนที่ 2/2562 (โดยค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระมาแล้วจะนําไปเป็นส่วนหนึ่งของค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563)

2.งดการประชุมผู้ปกครองเพื่อรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยสามารถดูผลการเรียนได้ที่ www.prc.ac.th (ป.1-6 วันที่ 20 มีนาคม 2563 , ม.1-3 วันที่ 28 มีนาคม 2563 และ ม.4-5 วันที่ 7 เมษายน 2563 โดยใช้รหัสประจําตัวนักเรียน และวัน/เดือน/ปีเกิด ในการดูผลการเรียน)

3.ขอความร่วมมือผู้ปกครอง และ นักเรียน หลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางไปยังต่างประเทศ และงดการเดินทาง ไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COID -19) ตามประกาศของ กระทรวงสาธารณสุข

4.โรงเรียนไม่มีนโยบายให้ครู และบุคลากร เดินทางไปยังต่างประเทศในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) หากมีความจําเป็นจริงๆ จะต้องทําหนังสือขออนุญาตผู้จัดการ ผู้อํานวยการ เพื่อแจ้งไปยังหน่วยงาน ต้นสังกัด ก่อนที่จะเดินทาง และให้ครู บุคลากร งดการเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID -19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

5.นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ใกล้ชิด ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน หรือกลับจากประเทศ หรือ เขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

5.1 เข้าพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการคัดกรอง และเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ที่โรงพยาบาลและพักเพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน และให้รายงานตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (นักเรียน และ ผู้ใกล้ชิด ให้รายงานข้อมูลมาที่ครูประจําชั้นเดิม , ครู บุคลากร และผู้ใกล้ชิด รายงานต่อหัวหน้า งานตามสายงาน)

5.2 ในระหว่าง 14 วัน หลังจากกลับมาถึงประเทศไทย ให้ตรวจสอบ และระมัดระวังตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย หากมีอาการไข้ หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้ไปรับคําปรึกษาจากแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาล 5.3 ในกรณีที่ครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดของนักเรียน ครู และบุคลากร ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน หรือกลับจากประเทศ หรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ให้นักเรียน ครู และบุคลากรหยุดพักเพื่อสังเกตอาการอยู่บ้าน อย่างน้อย 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

6. ให้นักเรียน ครู บุคลากร ระมัดระวังและป้องกันตัวเอง โดยปฏิบัติดังนี้
– หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่ผู้คนอยู่หนาแน่น หรือรถโดยสารสาธารณะ – หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย รับประทานอาหารปรุงสุกร้อนสะอาด
– หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยด้วยใข้หวัดหรือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

7. โรงเรียนฯ ได้เพิ่มการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ ได้แก่ การเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดพื้นทางเดิน เข้า-ออกอาคาร ห้องน้ํา ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็ดทําความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยสเปรย์หรือน้ํายาฆ่าเชื้อ เช่น ราวบันไดที่จับหรือลูกบิดประตู จัดให้มีบริการเจลล้างมือโดยเฉพาะจุดที่มีการเข้า-ออกอาคาร ห้องประชุม โรงอาหาร และจุดสแกนนิ้วมือ เพิ่มความถี่ในการดูแลเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์สร้างการ ตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น

8.โรงเรียนฯ อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้ติดตามข่าวสารตามช่องทางในข้อ 9.

9.กรณีที่ผู้ปกครองต้องการติดต่อกับทางโรงเรียนและทราบข่าวสารต่าง ๆ สามารถติดตามได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ โทร. 053-242038, 053-242550 ต่อ 116 , 133 , 225 – www.prc.ac.th – Facebook: PRC Update

      อนึ่ง ผู้ที่จงใจปิดบังข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ ไม่ยอมเข้ารับการรักษาตามคําแนะนําของแพทย์ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย อาจมีความผิด และได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. 2558

      ทั้งนี้ ขอให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และของโรงเรียนฯ โดยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

Must Read

 🎶 Chiang Mai Blooms ร่วมกับ HIP Magazine & Event และ I...

 🎶 Chiang Mai Blooms ร่วมกับ HIP Magazine & Event และ I Love Flower Farm จัดเทศกาลดนตรี POP/JAZZ ในสวนดอกไม้ โดยใช้ชื่อว่า “BLOOM BEAT”🌹🎵 BLOOMS BEAT เป็นหนึ่งในกิจกรรมงานดนตรีของเทศกาล CHIANGMAI BLOOMS...
error: Alert: Content is protected !!