วท.พณิชยการเชียงใหม่ และ วท.เมโทร ประกาศเลื่อนจัดงานพิธีรับใบประกาศนียบัตรประจําปีการศึกษา 2562

1691

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ประกาศเลื่อนจัดงานพิธีรับใบประกาศนียบัตรประจําปีการศึกษา 2562

     ประกาศ วิทยาลัยกลุ่ม CMT เรื่อง เลื่อนจัดพิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อ 12 ให้องค์กรหลักและหน่วยงานใน กํากับของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาถึงความเหมาะสมในกิจกรรมการดําเนินการในช่วงระยะเวลาที่ ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ว่ากิจกรรมใดที่มีการชุมนุม หรือพบปะของบุคคลจํานวนมากที่อาจส่งผลโดยตรง ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ดําเนินการชะลอ หรือระงับการ ดําเนินการไว้ก่อน

     วิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กําลังทวีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค ไม่ให้ขยายในวงกว้าง ลด ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง พร้อมกับแสดง ความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือต่อสังคม

     วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จึงขอประกาศเลื่อนจัดงานพิธี รับใบประกาศนียบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและมีความปลอดภัยจากสถานการณ์โรคติดต่อดังกล่าว และจะประกาศให้ทราบต่อไป

     ทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวสารจาก Website ของวิทยาลัย และ Facebook “CMT พณิชยการเมโทร” หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดเวลา ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

blank