โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “รศ.ดร.วีระพล ทองมา” เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

9718

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้ง รศ.ดร.วีระพล ทองมา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยระบุว่า

     ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจําเนียร ยศราช ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ตามประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 นั้น เนื่องจาก นายจําเนียร ยศราช ได้ดํารงตําแหน่ง มาครบกําหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวีระพล ทองมา ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่โดยที่ได้มีการร้องเรียน และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาอธิการบดีที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งในส่วนของ การตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมปรากฏว่า การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

     บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี