Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "รศ.ดร.วีระพล ทองมา" เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “รศ.ดร.วีระพล ทองมา” เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

-

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้ง รศ.ดร.วีระพล ทองมา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยระบุว่า

     ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจําเนียร ยศราช ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ตามประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 นั้น เนื่องจาก นายจําเนียร ยศราช ได้ดํารงตําแหน่ง มาครบกําหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวีระพล ทองมา ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่โดยที่ได้มีการร้องเรียน และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาอธิการบดีที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งในส่วนของ การตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมปรากฏว่า การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

     บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

 

Must Read

อย.เตือน! กินยาพาราเซตามอลเกินขนาด-ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เสี่ยงตับพัง

อย.เตือน! กินยาพาราเซตามอลเกินขนาด-ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เสี่ยงตับพัง พาราเซตามอล เป็นยาสามัญประจำบ้าน มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการปวดระดับอ่อน ถึงปานกลาง ลดไข้ บรรเทาอาการปวดศีรษะ ปวดประจำเดือน เป็นยาที่ควรเลือกใช้เป็นอันดับแรกในการบรรเทาอาการปวดต่าง ๆ ยาพาราเซตามอล เป็นยาที่มีความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม การได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาด ส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากการกินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน บ่อยกว่าการตั้งใจกินยาขนาดสูงเพียงครั้งเดียว ซึ่งการได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาดจะส่งพิษต่อตับ อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องบริเวณด้านขวาบน มีตับโตกดเจ็บ หากตรวจเลือด อาจพบค่าที่บ่งว่าการทำงานของตับผิดปกติ...
error: Alert: Content is protected !!