Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประสบความสำเร็จในการแยกเชื้อ COVID-19

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประสบความสำเร็จในการแยกเชื้อ COVID-19

-

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประสบความสำเร็จในการแยกเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมให้การสนับสนุนเชื้อดังกล่าวกับหน่วยงานที่ต้องการนำไปศึกษาวิจัย เพื่อการรักษา ป้องกัน และควบคุมโรค 

     นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประสบความสำเร็จในการแยกเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลายราย ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้นำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาขยายเพิ่มปริมาณในเซลล์เพาะเลี้ยง ภายใต้การปฏิบัติงานในห้องชีวนิรภัยระดับ 3 (Biosafety Level 3) ด้วยเล็งเห็นว่าเชื้อดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยในหลายแขนง เช่น การพัฒนายาหรือวัคซีนป้องกันโรค การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรค ตลอดจนการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อการรักษา ป้องกัน และควบคุมโรค ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

     อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า อย่างไรก็ดีเนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เป็นเชื้ออุบัติใหม่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีอันตรายร้ายแรง คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและด้านกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 จึงได้เพิ่มชื่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้จำแนกเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเชื้อกลุ่ม 3 ที่จะต้องควบคุม ผู้ที่จะครอบครองต้องขออนุญาตที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอครอบครองเชื้อดังกล่าว จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษสัตว์ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยินดีที่จะสนับสนุนหากการศึกษาวิจัยดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษา ป้องกัน และควบคุมโรค

Must Read

“ป้องกันชายแดน” จังหวัดเชียงราย ประสานให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสกัดกั้นการเข้า-ออกประเทศโดยผิดกฎหมาย

"ป้องกันชายแดน" ....29 พ.ย. 63 จังหวัดเชียงราย ประสานให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสกัดกั้นการเข้า-ออกประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด พร้อมเพิ่มจำนวนกำลังเจ้าหน้าที่และความถี่ในการออกลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนอำเภอแม่สาย ไปจนถึงอำเภอแม่ฟ้าหลวง ทั้งเวลากลางวันและเวลาคืน ..... อีกทั้งเพิ่มการติดตั้งรั้วลวดหนามในพื้นที่เสี่ยงซึ่งเป็นทางธรรมชาติ จุดลับตาคน ไม่ให้บุคคลต่างด้าวเข้ามาได้โดยสะดวก ภายหลังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายล่าสุด ลักลอบเข้ามาผ่านพื้นที่จังหวัดเชียงราย
error: Alert: Content is protected !!