(มีคลิป Video) หน่วยงานในเชียงใหม่ จับมือร่วมพัฒนาย่านเดินได้-เดินดี “เตียว หย๊อง เมือง เชียงใหม่” หวังคืนเมืองเป็นพื้นที่สีเขียวลดมลพิษ

blank

(มีคลิป Video) หน่วยงานในเชียงใหม่ จับมือร่วมพัฒนาย่านเดินได้-เดินดี “เตียว หย๊อง เมือง เชียงใหม่” หวังคืนเมืองเป็นพื้นที่สีเขียวลดมลพิษ

     เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาย่านเดินได้-เดินดีเมืองเชียงใหม่ ตามโครงการ “เตียว หย๊อง เมือง เชียงใหม่” โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รอง นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือร่วมกันระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มใจบ้าน กลุ่มเชียงใหม่ เขียว สวย หอม เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เมืองเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ในการ พัฒนาย่านเดินได้ย่านเดินดีเชียงใหม่ เปลี่ยนเมืองเชียงใหม่ สู่ เมืองเดินได้-เมืองเดินดี

     โดยทางด้านนายสุนทร ยามศิริ รอง นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาพื้นที่อย่างก้าวกระโดด ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือปัญหาด้านการจราจร และปัญหาการขนส่งมวลชน และไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ผ่านมาผมว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการขยายตัวทางภาคการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว แต่ไม่มีการวางแผนรองรับการขนส่งมวลชนล่วงหน้า ส่งผลทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหันมาใช้รถส่วนตัวกันมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาจราจรรวมไปถึงมลพิษและฝุ่นควัน

blank

     ดังนั้นหลายหน่วยงานที่ได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อจะพัฒนาความสวยงามของเมืองเชียงใหม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมืองเชียงใหม่ สนับสนุนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวชมในเขตเมืองเก่า ลดการใช้ปริมาณยานพาหนะ บริการขนส่งมวลชน พัฒนาให้เป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาความแออัดของเมือง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการออกแบบให้เขตพื้นที่เมืองเก่าเป็นพื้นที่นำร่อง ให้เอื้อเฟื้อต่อการเดินและปั่นจักรยาน รวมไปถึงการวางระบบและพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ที่จะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางได้อย่างเป็นระบบ โดยในวันนี้ได้มีการลงนามร่วมกันในการผลักดันโครงการนี้ นับเป็นการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในอนาคต ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นการกระตุ้นให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตต่อไป

blank blank blank blank blank blank blank blank