เชียงใหม่ เตรียมพร้อมฝึกซ้อมแผน C-MEX 20 แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า

862

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมฝึกซ้อมแผนการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการฝึกภาคสนาม วันที่ 5 มีนาคมนี้

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางศิริวรรณ สุคนธมาน รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมประชุมติดตามการเตรียมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการฝึกภาคสนาม (FTX) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคมนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกซ้อมรับสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนนี้ รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ จะร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกในครั้งนี้

     นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการทดสอบกระบวนการคิด วิเคราะห์ถึงสาเหตุปัญหา และวิธีป้องกันการเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน และทดสอบการบริหารจัดการภัย แผนเผชิญเหตุ และระบบบัญชาการเหตุการณ์ ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดยแบ่งการฝึกฯ ออกเป็น 2 ช่วง คือ การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) ซึ่งได้จัดเมื่อวันที่ 29-30 มกราคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ และการฝึกภาคสนาม (FTX) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคมที่จะถึงนี้ ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่

     ซึ่งสถานการณ์การฝึกฯ ประกอบด้วย การลาดตระเวนดับไฟป่าทั้งทางบกและอากาศ การสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของจิตอาสา การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อลำเลียงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการลาดตระเวนดับไฟป่า และการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) จากฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งนี้ได้หมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการฝึกในครั้งนี้ และนำผลที่ได้จากการฝึกใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

Facebook Comments