กยศ. ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ และช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้

12198

กยศ. ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ และช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้

มาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. และช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ ดังนี้

1. ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว หากเป็นผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีจะต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลที่เกิดขึ้นด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

– กรณีผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี สามารถติดต่อชำระหนี้เพื่อปิดบัญชีและรับส่วนลดเบี้ยปรับ ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
– กรณีผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดี ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่ https://www.studentloan.or.th/promotion หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ชำระหนี้ปิดบัญชี เพื่อขอส่วนลดเบี้ยปรับร้อยละ 80 คลิก และส่ง FAX  มาที่หมายเลข 0-2016-2667 ทั้งนี้ผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนชำระหนี้ปิดบัญชี

2. ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 กรณีผู้กู้ยืมเงินก่อนฟ้องคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมด ให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) ได้รับสิทธิอัตโนมัติ โดยติดต่อชำระหนี้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

3. พักชำระหนี้ 1 ปี สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี ดังนี้

3.1 คุณสมบัติ
–  เป็นผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ และยังไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี
–  เป็นผู้กู้ยืมเงินที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3.2 เงื่อนไขการพักชำระหนี้
–  กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี  พักชำระหนี้ในงวดปี 2563 และผู้กู้ยืมจะต้องกลับมาชำระหนี้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
–  กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน  พักชำระหนี้ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ

3.3 ผู้กู้ยืมเงินที่ได้สิทธิพักชำระหนี้ ไม่ต้องชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้

3.4 ในระหว่างพักชำระหนี้ กองทุนจะหยุดคิดดอกเบี้ย และหยุดคิดเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียม กรณีผิดนัดชำระหนี้ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้า และงวดที่อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้จนกว่าระยะเวลาพักชำระหนี้จะสิ้นสุด

3.5 วิธีการยื่นขอรับสิทธิ
– ผู้กู้ยืมเงินที่ขอใช้สิทธิพักชำระหนี้ ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่ https://www.studentloan.or.th/promotion  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทางผู้กู้จะได้รับ E-mail ตอบกลับจากกองทุนว่าได้รับสิทธิหรือไม่
– หากผู้กู้ได้รับสิทธิ ผู้กู้ต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามที่กองทุนกำหนด และต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
– ผู้กู้ยืมเงิน และผู้ค้ำประกันทุกรายจะต้องลงนามรับทราบเงื่อนไขในแบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้ พร้อมลงนามในหลักฐาน ดังนี้ 1.แบบฟอร์ม 2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
– ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่กองทุน ทางไปรษณีย์หรือที่สำนักงานกองทุน  ที่อยู่ เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 เมื่อกองทุนได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วจะทำการตรวจสอบ หากถูกต้องครบถ้วนจะแจ้งผลการอนุมัติการได้รับสิทธิทาง E-mail ต่อไป

xomkQS.jpg