ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินชิ้นละ 2 บาท

3168

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินชิ้นละ 2 บาท

     เมื่อวันที่ 21 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย

     โดยเนื้อหาสำคัญของประกาศนี้คือเพื่อให้การปันส่วนหรือจําหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นไปอย่างมีระบบ รวมทั้งสามารถจัดสรร หน้ากากอนามัยให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ และราคามีความเหมาะสม

     ซึ่งในประกาศข้อที่ 3 ได้ระบุ ให้ผู้ผลิต ตัวแทนจําหน่าย ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ปันส่วนหน้ากากอนามัย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของปริมาณการผลิต หรือปริมาณที่ครอบครอง แล้วแต่กรณี และจําหน่าย หน้ากากอนามัยจํานวนดังกล่าวให้แก่ศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในราคาไม่เกินชิ้นละสองบาท เพื่อบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการ ภายในประเทศ

อ่านประกาศฉบับเต็ม