โรงแรมดวงตะวันได้รับรางวัล 3 รางวัล จาก TCEB หรือ สสปน. มาตรฐานการตรวจประเมินโดย สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.)

592
Duangtawan Hotel Chiang Mai received 3 Awards

Duangtawan Hotel Chiang Mai received 3 Awards :-
Thailand MICE Venue Standard – TMVS , ASEAN MICE Venue Standard – AMVS and Thailand Sustainable Event Management Standard – TSEMS

     รางวัลดังกล่าว มอบโดย TCEB หรือ สสปน. มาตรฐานดังกล่าวตรวจประเมินโดย สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งใช้บุคลากรวิชาชีพตามมาตรฐานสากล โดยเกณฑ์พิจารณามาตรฐานครอบคลุมตัวชี้วัดด้านกายภาพ เทคโนโลยี การบริการ และการจัดการที่สนับสนุนการจัดการอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     อิษวัต ลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป และวารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทห้องประชุม ในระดับอาเซียนและระดับประเทศ โดยมีนาย นภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบ ในงาน “MICE Standard day 2020 ” ณ โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา กรุงเทพฯ จัดโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รวมรางวัลที่ได้รับทั้งสิ้น 3 รางวัล อันทรงเกียรติ ได้แก่

     มาตฐานที่ 1 ตรามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard – TMVS ซึ่งห้องประชุมของโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคือ ห้องประชุมดวงตะวัน แกรนด์บอลล์รูม , ห้องประชุมเชียงแสน, ห้องประชุมเชียงดาว และห้องประชุมดอยหลวง ประจำปี 2020- 2022

     มาตฐานที่ 2 ตรามาตรฐานสถานที่จัดงานอาเชียน ASEAN MICE Venue Standard – AMVS ซึ่งห้องประชุมของโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคือ ห้องประชุมดวงตะวัน แกรนด์บอลล์รูม โดยมีห้องแบ่งกลุ่มย่อย ประกอบด้วย ห้องประชุมเชียงแสน 1-4 , ห้องประชุมเชียงดาว 1-3 และห้องประชุมเชียงรุ้ง ห้องประชุมเชียงคำ

     มาตรฐานที่ 3 ตรามาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย Thailand Sustainable Event Management Standard – TSEMS

     โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มี การพัฒนามาตรฐาน การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทยขึ้น เพื่อให้เกิดการยอมรับ จากภาคสาธารณะและมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย อันนำไปสู่การดำเนินการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในเรื่องการดำเนินธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืน แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ และส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานไปใช้เพื่อสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และทั้งหมดทั้งมวล ที่โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ได้ ดำเนินการบริหารจัดการ ได้ครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน คือด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ควบคู่กับการบริการอย่างมืออาชีพ

     ซึ่งมาตรฐานอันทรงเกียรติระดับประเทศ และอาเซียนนี้ มีเพียง 20 โรงแรมในประเทศเท่านั้นที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับตราสัญลักษณ์ และมีเพียงแค่ 2 โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว  นับเป็นความภาคภูมิใจของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง และเรายังคงรักษา พัฒนา และต่อยอด มาตรฐาน ระบบการบริหารงานและการบริการอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ต่อไป เพื่อการบริการห้องประชุมสัมมนาที่ดีที่สุด รอต้อนรับลูกค้าที่จะมาจัดงานประชุมสัมมนาที่ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ในทุกๆโอกาส

เข้าเยี่ยมชมเวปไซด์ได้ที่  WWW.duangtawanhotelchiangmai.com

S 35709007
S 35709008
S 35709009
S 35709010
S 35709011

Facebook Comments